Hiệu quả từ mô hình tổ chức ban quản lý Vịnh Hạ Long – Phần 3

Quyết định này đã quy định nhiệm vụ cụ thể của Ban Quản lý Vịnh Hạ Long trên cơ sở 8 nhiệm vụ cũ và bổ sung nhiệm vụ về tổ chức bán vé thu phí tham quan, các hoạt động dịch vụ, hướng dẫn tham quan bảo vệ đa dạng sinh học và mở rộng các hoạt động đối ngoại. Cơ cấu tổ chức của Ban quản lý Vịnh Hạ Long được quy định theo quyết định số 419/QĐ – UB như sau: Ban quản lý Vịnh Hạ Long là cơ quan trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bộ văn hóa Thông tin – Ủy ban Quốc gia Unesco, Bộ máy chính của Ban gồm: Bộ phận quản lý Nhà nước, phòng NV – NC, Phòng TC – HC – TH, Thanh tra Vịnh Hạ Long, phòng KT – TV, Bộ phận HĐ sự nghiệp, đội quản lý hang động, trung tâm thông tin hướng dẫn tham quan, Bộ phận kinh doanh gồm: trung tâm dịch vụ Vịnh Hạ Long. Với mô hình tổ chức như trên, Ban quản lý Vịnh Hạ Long đã có bước phát triển mới, bước đầu đã đảm đương được nhiệm vụ quản lý một Di sản thế giới và từng bước phát huy được giá trị di sản. Cơ quan này vừa giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện công việc quản lý Nhà nước, vừa trực tiếp tổ chức các hoạt động kinh doanh, trong đó hoạt động kinh doanh được hạch toán riêng. Qua 4 năm thành lập và hoạt động sau khi được kiện toàn như hiện nay, chúng ta có thể khẳng định rằng việc thành lập Ban quản lý Vịnh Hạ Long vào cuối năm 1995 là đúng đắn và cần thiết tổ chức Ban quản lý Vịnh Hạ Long đã được củng cố phát triển với những bước đi thích hợp và chắc chắn. Mô hình Ban quản lý Vịnh Hạ Long hiện nay là thích hợp và phát huy được vai trò, hiệu quả. Điều này thể hiện trên mấy điểm sau đây: Tổ chức này đã đề xuất và giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước đối với Vịnh Hạ Long một cách có hiệu quả, bước đầu giải quyết được tình trạng xâm hại đối với Vịnh Hạ Long và sự lộn xộn trong quản lý, khai thác. Đề xuất và tổ chức thực hiện thành công các chương trình về quản lý môi trường, đầu tư tôn tạo, nghiên cứu khoa học, đào tạo cán bộ, tuyên truyền quảng bá, góp phần quản lý tốt hơn, và bước đầu phát huy được giá trị Vịnh Hạ Long. Từng bước phát triển bộ máy tổ chức một cách phù hợp. Với cán bộ đội ngũ 140 cán bộ Công nhân viên như hiện nay, Ban quản lý Vịnh Hạ Long đã được vai trò, là nhân tố chủ trì và chịu trách nhiệm chính trong công tác quản lý Vịnh Hạ Long đồng thời tạo ra được sự phối hợp có hiệu quả với các ngành và địa phương, được các cấp, các ngành và cộng đồng thừa nhận. Phát triển được quan hệ với được quan hệ với các tổ chức quốc tế có liên quan và một số nước góp phần nâng cao một bước vị trí của Vịnh Hạ Long trong cách nhìn của cộng đồng quốc tế và được Unesco, Trung tâm di sản thế giới, IUCN đánh giá cao. Bài học rút ra từ kết quả hoạt động và mô hình tổ chức của Ban quản lý Vịnh Hạ Long là:
Phải tranh thủ và bám sát sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, sự chỉ đạo giúp đỡ của Bộ văn hóa thông tin, Ủy ban quốc gia Unesco Việt Nam, Cục bảo tồn, bảo tàng, các cơ quan nghiên cứu khoa học. Đây là nhân tố có ý nghĩa quyết định đối với kết quả hoạt động của Ban quản lý Vịnh Hạ Long.
Phải có sự kết hợp chặt chẽ với các ngành và địa phương đồng thời dựa vào cộng đồng dân cư để thực hiện nhiệm vụ. Phải chủ động, mạnh dạn tìm tòi suy nghĩ, đề xuất đúng, trúng những chương trình, nội dung công việc, các cơ chế, chính sách để thực hiện chức năng nhiệm vụ. Đề xuất có bước đi thích hợp về phát triển bộ máy tổ chức thích ứng với từng giai đoạn. Củng cố tổ chức phải đi đôi với nâng cao hiệu lực quản lý và thực hiện nhiệm vụ, đề xuất cơ chế chính sách. Đoàn kết nội bộ trên cơ sở xây dựng kỷ cương nề nếp làm việc, thưởng phạt nghiêm minh, công bằng. Tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế và công luận. Có sách lược mềm dẻo nhưng có nguyên tắc trong xử lý các vấn đề nhạy cảm đối với dư luận trong và ngoài nước. Ban quản lý Vịnh Hạ Long cũng còn nhiều vấn đề phải giải quyết và vượt qua, nhất là năng lực cán bộ, kể cả về quản lý và nghiên cứu khoa học, khả năng về ngoại ngữ, năng lực kinh doanh, sức suy nghĩ và đề xuất các vấn đề có tính chiến lược, có chiều sâu… những thành công và kinh nghiệm hôm qua có thể sẽ trở nên lạc hậu và trở thành yếu tố kìm hãm sự phát triển. Ban quản lý Vịnh Hạ Long cần phải vượt lên chính mình, vừa bám sát chức năng nhiệm vụ được giao và sự chỉ đạo của cấp trên, vừa chủ động sáng tạo để có bước phát triển mới, từng bước tương xứng với yêu cầu đặt ra đối với một cơ quan quản lý Di sản thế giới.
Nguyễn Văn Tuấn – Tổng cục du lịch – Bộ VH-TT-DL – Hà Nội – Năm 25(129)2000.

Hiệu quả từ mô hình tổ chức ban quản lý Vịnh Hạ Long – Phần 2

Nhiệm vụ của Ban quản lý Vịnh Hạ Long được quy định tại quyết định này gồm 8 điểm: Tham mưu đề xuất các vấn đề về quản lý Nhà nước, tuyên truyền, kiểm tra giám sát các hoạt động trên Vịnh Hạ Long, cùng Sở Giao thông vận tải quản lý phương tiện chở khách du lịch, xây dựng qui hoạch nghiên cứu khoa học, tổ chức thu phí tham quan, thẩm định các dự án liên quan đến Vịnh Hạ Long và thực hiện các dự án tài trợ khác. Về tổ chức bộ máy có trưởng ban và từ 1 đến 2 phó trưởng ban, Phòng hành chính – nghiệp vụ, đội kiểm tra. Các công tác khác như tổ chức, kế hoạch, tài chính… thực hiện theo chế độ chuyên viên. Tổng số biên chế và quỹ lương được Ủy ban nhân dân tỉnh giao có 12 người. Tháng 3 năm 1996, Ban quản lý Vịnh Hạ Long chính thức bước vào hoạt động theo khung pháp lý trên đây. Định hướng và phương châm hoạt động được Ban quản lý Vịnh Hạ Long xác định và đề xuất với tỉnh là tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm trước tạo ra chuyển biến thực sự về hiệu lực quản lý Nhà nước trên Vịnh Hạ Long, từng bước đề xuất những công việc có tính chiến lược, lâu dài, kiện toàn, củng cố và mở rộng bộ máy tổ chức, qui mô hoạt động phù hợp với khả năng và yêu cầu của từng giai đoạn, bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, tranh thủ sự chỉ đạo giúp đỡ của Bộ Văn hóa Thông tin, Ủy ban Quốc gia Unesco của Việt Nam, Cục bảo tồn bảo tàng và sự giúp đỡ quốc tế, phối hợp chặt chẽ với các ngành, địa phương ở Quảng Ninh nhằm tạo ra sự kiểm soát toàn diện đối với Vịnh Hạ Long. Phương châm trên đã được coi là nguyên tắc hoạt động và ứng xử với các vấn đề đặt ra. Trong 2 năm 1996, 1997, Ban quản lý Vịnh Hạ Long tập trung chủ yếu vào các hoạt động kiểm tra ngăn chặn các vi phạm, lập lại trật tự trong quản lý hang động, bán vé thu phí tham quan Vịnh Hạ Long, quản lý phương tiện chở khách du lịch, tuyên truyền quảng bá, đề xuất cơ quan thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, lập các bản đồ quản lý và danh mục đảo. Đến cuối năm 1997 trật tự quản lý trên Vịnh Hạ Long về cơ bản đã được thiết lập. Theo đề nghị của Ban quản lý Vịnh Hạ Long, cuối năm 1996, Ủy ban nhân dân tỉnh đã quyết định thu hồi toàn bộ các hang động trên Vịnh Hạ Long trực tiếp quản lý, đồng thời quyết định thành lập đội quản lý hang động trực thuộc Ban quản lý Vịnh Hạ Long với tư cách là một đơn vị hoạt động sự nghiệp. Sự thành lập đội quản lý hang động đã đẩy đến sự phát triển có tính đột biến đối với Ban quản lý Vịnh Hạ Long. Từ cuối năm 1997, đến hết năm 1999, Ban quản lý Vịnh Hạ Long đã đề xuất và được Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép triển khai các dự án tu bổ tôn tạo, khai thác động Thiên Cung, hang Đầu Gỗ, hang Sửng Sốt, bãi tắm Ti Tốp, tạo ra những điểm du lịch thực sự hấp dẫn. Cùng với các dự án trên, Ban quản lý Vịnh Hạ Long đề xuất thành lập Trung tâm thông tin hướng dẫn tham quan Vịnh Hạ Long nhằm phát triển, đào tạo và nâng cao chất lượng đội ngũ hướng dẫn viên. Các công việc có chiều sâu, và có tính chiến lược như nghiên cứu khoa học, thông tin tuyên truyền, thiết lập và củng cố quan hệ với các tổ chức quốc tế, triển khai quy hoạch quản lý, bảo tồn, phát huy giá trị Vịnh Hạ Long đến năm 2020, củng cố và phát triển bộ máy tổ chức, đào tạo cán bộ, tăng cường trang thiết bị, đề xuất các cơ chế chính sách quản lý… đã được Ban hết sức quan tâm và triển khai khẩn trương nhưng chắc chắn và có hiệu quả. Ban Quản lý Vịnh Hạ Long đã tranh thủ được sự giúp đỡ to lớn và có hiệu quả của Bộ Văn hóa Thông tin, Ủy ban Quốc gia Unesco của Việt Nam, IUCN, Unesco, Bộ khoa học Công nghệ và Môi trường… Đứng trước những yêu cầu và điều kiện phát triển mới, đầu tháng 3 năm 1999, Ban quản lý Vịnh Hạ Long và Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh Quảng Ninh đã đề xuất, và được Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận và ban hành quyết định số 419/QĐ – UB, ngày 2 tháng 3 năm 1999 quy định lại chức năng nhiệm vụ và bộ máy tổ chức của Ban quản lý Vịnh Hạ Long đồng thời tạo ra điều kiện để Ban quản lý Vịnh Hạ Long có bước phát triển mới. Theo quyết định này, Ban quản lý Vịnh Hạ Long được xác định: “Là cơ quan trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, có chức năng giúp tỉnh quản lý Nhà nước, bảo tồn, khai thác và phát huy giá trị của Vịnh Hạ Long mà trọng tâm là khu vực Di sản thiên nhiên thế giới đã được Unesco công nhận, đồng thời chịu sự quản lý, chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ, của Bộ văn hóa Thông tin và Ủy ban Quốc gia Unesco của Việt Nam.
Nguyễn Văn Tuấn – Tổng cục du lịch – Bộ VH-TT-DL – Hà Nội – Năm 25(129)2000.

Hiệu quả từ mô hình tổ chức ban quản lý Vịnh Hạ Long – Phần 1

Vịnh Hạ Long được Bộ văn hóa Thông tin công nhận là Di tích danh thắng quốc gia theo quyết định số 313 – VH/VP ngày 28 tháng 4 năm 1962 cùng với 69 di tích danh thắng khác. Đây là đợt công nhận đầu tiên sau ngày hòa bình được lập lại ở miền Bắc. Đến tháng 12 năm 1994, Vịnh Hạ Long được Unesco công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới. Đặc điểm nổi bật của Vịnh Hạ Long là chứa đựng nhiều giá trị phong phú và trải trên một không gian rộng lớn. Ngoài giá trị hiển nhiên về thẩm mỹ, khu vực này còn có những giá trị to lớn về đa dạng sinh học, địa chất đại mạo và lịch sử văn hóa với hàng loạt di chỉ khảo cổ chứng tích của một quá trình tồn tại lâu dài, không đứt đoạn từ hậu kỳ đá cũ đến sơ kỳ kim khi cách ngày nay từ 11 nghìn đồng năm đến 2.500 năm. Phạm vi bảo vệ quốc gia của Vịnh Hạ Long rộng 1.553 km vuông bao gồm 1969 hòn đảo, thuộc địa phận thành phố Hạ Long, thị xã Cẩm Phả, huyện Vân Đồn, huyện Hoành Bồ và huyện Yên Hưng khu vực bảo vệ tuyệt đối được công nhận là Di sản thế giới rộng 343 km vuông với 775 hòn đảo được giới hạn bởi 3 điểm là Đầu Gỗ ở phía tây, Ba Hầm ở phía Nam và Cổng Tây ở phía Đông. Hạ Long cũng là nơi chứa đựng nhiều tiềm năng kinh tế và là khu vực diễn ra nhiều hoạt động kinh tế như giao thông thủy, cảng biển, đánh bắt nuôi trồng hải sản phát triển du lịch. Bởi vậy, Hạ Long là đối tượng quản lý của nhiều ngành, nhiều địa phương và đương nhiên, chịu sự điều chỉnh của nhiều văn bản quy phạm pháp luật. Ngoài ra, Hạ Long còn nằm kế 2 đô thị đang phát triển mạnh mẽ là Thành phố Hạ Long và thị xã Cẩm Phả cùng với hoạt động công nghiệp trong khu vực, vì vậy nói chịu sức ép rất lớn của sự phát triển đô thị và công nghiệp. Những năm gần đây, Vịnh Hạ Long đang dần trở thành một trung tâm du lịch lớn của Việt Nam, một mặt nó sẽ đưa lại những cơ hội lớn nhằm phát triển du lịch, đem lại sự hưởng lợi cho cộng đồng nhưng nó cũng là thách thức không nhỏ nếu không được kiểm soát về môi trường, nhất là trong điều kiện ý thức của cộng đồng về vấn đề này chưa cao. Với tất cả những đặc điểm trên, ta thấy rằng quản lý Vịnh Hạ Long là một công việc thực sự phức tạp, cần phải có định hướng và chính sách, giải pháp đúng, đồng thời phải có một tổ chức quản lý phù hợp đảm trách vai trò chủ trì và chịu trách nhiệm chính. Từ tháng 12 năm 1995 về trước, Vịnh Hạ Long thuộc sự quản lý của Sở Văn hóa Thông tin mà trực tiếp là Bảo tàng Quảng Ninh, sau này giao cho Ban quản lý di tích – thắng cảnh Quảng Ninh. Nhưng Ban quản lý di tích – thắng cảnh chỉ có 6 người, phải quản lý một hệ thống gồm nhiều di tích, thắng cảnh trên địa bàn toàn tỉnh lại không được đầu tư các trang thiết bị cần biết nên không thể tập trung quản lý có hiệu quả một thắng cảnh – Di sản thế giới như Vịnh Hạ Long. Mặt khác địa vị pháp lý và chức năng, thẩm quyền của Ban quản lý di tích – thắng cảnh được quy định không cho phép cơ quan này có điều kiện kiểm soát và quản lý có hiệu quả Vịnh Hạ Long. Tình hình những năm 1994, 1995 có nhiều vấn đề phức tạp xảy ra: việc phá đá nung vôi, bắn mìn, chặt phá cây cảnh, khai thác san hô, lấy nhũ đá xảy ra ở nhiều nơi, giá trị cảnh quan bị xâm hại, tình trạng quản lý hang động lộn xộn, tùy tiện làm cho môi trường du lịch bị xấu đi. Môi trường tự nhiên không được kiểm soát, hoạt động tham quan du lịch thiếu quản lý. Trước tình hình đó, yêu cầu thành lập một cơ quan quản lý Vịnh Hạ Long chuyên trách với địa vị pháp lý, chức năng, thẩm quyền, bộ máy tổ chức và cán bộ phù hợp đã trở thành một vấn đề có tính bức xúc. Đây cũng chính là một trong những điều khuyến nghị của Unesco sau khi Vịnh Hạ Long được công nhận là Di sản thế giới. Trong bối cảnh đó, cuối năm 1995, Sở văn hóa – Thông tin Quảng Ninh và Ban tổ chức Tỉnh Ủy đã đề nghị Tỉnh ủy Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Ban quản lý Vịnh Hạ Long. Ngày 23 tháng 11 năm 1995, tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy ra thông báo số 797 TB/TU về việc thành lập Ban quản lý Vịnh Hạ Long trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh. Quảng Ninh đã ban hành Quyết định số 2796 – QĐ/UB thành lập Ban quản lý Vịnh Hạ Long. Tiếp đó, ngày 13 tháng 1 năm 1996, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định số 99 QĐ/UB quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ban quản lý Vịnh Hạ Long. Theo quyết định này, Ban quản lý Vịnh Hạ Long là cơ quan trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý Nhà nước Vịnh Hạ Long mà trọng tâm là khu vực Di sản thế giới đã được Unesco công nhận.
Nguyễn Văn Tuấn – Tổng cục du lịch – Bộ VH-TT-DL – Hà Nội – Năm 25(129)2000.

Hình ảnh nước Việt Nam đã được cải thiện rất nhiều trong con mắt người nước ngoài

Quảng cáo về du lịch cũng tăng lên trên mặt báo, màn hình, radio… Nhờ vậy, nhận thức của xã hội về du lịch cũng cao hơn. Người làm du lịch như được hỗ trợ mạnh mẽ khi tờ báo này, tạp chí này, tạp chí kia có bài viết nói về lợi ích của du lịch ngành công nghiệp không khói. Đối với sự phát triển của đất nước, phê phán tệ nạ xã hội, cảnh ăn xin, quấy rầy khách ở các điểm du lịch, lên tiếng báo động trước những hành vi vi phạm di tích lịch sử, văn hóa…. Báo chí trong nước cũng có nói đến ngành du lịch các nước, những danh lam thắng cảnh trên thế giới thu hút khách du lịch cả nước, những danh lam thắng cảnh trên thế giới thu hút khách du lịch giúp cho du lịch Việt Nam nhiều bài học kinh nghiệm quý. Mặt khác, du lịch Việt Nam, di tích lịch sử văn hóa nước ta đã được báo chí Việt Nam xuất bản bằng tiếng nước ngoài đưa lên trang báo, lên Internet. Vì vậy hình ảnh nước Việt Nam đã được cải thiện rất nhiều trong con mắt người nước ngoài. Chị Cao Thị Ngọc Lan ở công ty du lịch Hà Nội nói rằng, đến Hồng Kông, Ma Cao, chị rất ngạc nhiên khi thấy có người ở đây nói hiện ở Việt Nam đã kết thúc cách đây là 25 năm và đã có một nước Việt Nam thống nhất, đổi mới, đơn vị chịu sự tác động rất lớn của báo chí. Và cũng có thể nói báo chí đã đóng góp phần không nhỏ vào sự đi lên của đơn vị. Không phải nhờ vào những bài báo tô hồng, Công ty Du lịch Hà Nội lớn lên bởi những tờ báo có tính chiến đấu cao, nhiều khi phê phán Công ty mạnh mẽ. Những người mong mỏi cho công ty lớn mạnh, góp phần vào sự phát triển của Thủ đô, không bị dị ứng với các bài báo phê phán có thiện chí. Họ cho rằng một bài báo mà nhiều người có ý kiến khác nhau, lại có thể rất bổ ích cho đơn vị. Vì hiện nay, Nhà nước đang đòi hỏi doanh nghiệp đổi mới. Mà muốn đổi mới phải có cách nhìn mới, con đường làm ăn mới. Thông thường, những ái mới có được là do nhiều ý kiến khác nhau. Qua tìm hiểu chúng tôi nhận thấy những người làm du lịch đang quan tâm tới những vấn đề sau đây và hy vọng vào sự giúp sức của báo chí. Báo chí tuyên truyền thường xuyên hơn, có trọng điểm về du lịch như Du lịch xanh, du lịch cội nguồn, bảo vệ di tích lịch, di sản văn hóa, môi trường văn hóa du lịch. Báo chí cần lên tiếng về tình trạng hạ tầng cơ sở xuống cấp ở các điểm vui chơi, du lịch. Tiếng nói của báo chí sẽ có tác động đến việc ban hành chính sách mới của Chính phủ đối với ngành văn hóa, du lịch. Từ đó ngành Du lịch sẽ có thêm điều kiện phát triển. Báo chí đưa ra nhiều thông tin về du lịch Việt Nam ra nước ngoài. Có thông tin thì lượng khách du lịch nước ngoài đến Việt Nam mới tăng lên. Người viết báo về du lịch cần hiểu về du lịch nhiều và sâu hơn để trở thành các chuyên gia tư vấn cho ngành, do yêu cầu, đòi hỏi của bạn đọc, của người làm du lịch với bài viết về du lịch ngày càng cao hơn.
Nguyễn Minh Nguyên-Du Lịch – Tổng cục du lịch – Bộ VH-TT-DL – Hà Nội – Năm 2000.

Stipe Mesic cũng sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn

Ngày 18 tháng 2 năm 2000, tân Tổng thống Croatia trước sự chứng kiến của nhiều quan khách trên thế giới. Theo các nhà phân tích thì sự xuất hiện của hơn 70 phái đoàn nước ngoài, trong đó có cả ngoại trưởng các nước phương Tây như Mỹ, Đức, Áo, Thổ đã làm cho danh tiếng của ông Stipe Mesic càng thêm vang dội. Ông Stipe Mesic tốt nghiệp đại học luật năm 1960, đã từng làm pháp quan, giám đốc rồi thị trưởng. Năm 1971 bị tù 1 năm vì tội bất đồng chính kiến. Cuối năm 1989, ông Stipe Mesic bắt đầu lại cuộc tham chính của mình với việc xây dựng cộng đồng dân chủ Croatia. Năm 1990 cộng đồng dân chủ Croatia bắt đầu tham gia chấp chính và ông Stipe Mesic đã được bầu làm thủ tướng của Croatia. Tháng 7 năm 1991, ông Stipe Mesic là chủ tịch đoàn chủ tịch liên bang cuối cùng ở liên bang Nam Tư, trước khi Nam Tư bị giải thể. Tháng 9 năm 1992, ông Stipe Mesic được bầu làm nghị trưởng. Tháng 5 năm 1994, do bất đồng chính kiến với tổng thống Franco Tudjman nên ông đã bị mất chức Nghị trưởng. Sau khi mất chức Nghị trưởng, ông đã đứng ra thành lập đảng Dân chủ độc lập Croatia và từ đó đến nay tên tuổi của ông luôn được nhắc tới của mình, nhưng ông Stipe Mesic vẫn giữ được sở thích đọc truyện ký, văn học sử của một số doanh nhân. Ông là một người có tính cách vui vẻ và rộng lượng. Khi được hỏi kế hoạch sắp tới của mình, ông Stipe Mesic đã nói, sẽ cố gắng làm tốt chức trách của mình, muốn trở thành một Tổng thống thanh liêm, chất phác, không đi theo bệnh sùng bái cá nhân. Ông chủ trương hạn chế bớt quyền hành của Tổng thống, khi đi công tác ra nước ngoài không đi chuyên cơ, đề nghị bán bớt một số ô tô đắt tiền trang bị cho Tổng Thống, cho thuê một số biệt thự dành riêng cho Tổng thống, cố gắng giảm bớt một số cơ quan không cần thiết trong chính phủ giảm từ 20% đến 40% tổng mức lương dành cho quan chức chính phủ, đề nghị cơ quan tư pháp tiến hành làm rõ những vụ việc làm ăn sai trái, tham nhũng, hủ bại trong hàng ngũ quan chức cấp cao của cộng đồng dân chủ Croatia triệt để thanh toán những tàn dư mà cố Tổng thống Franco Tudjman để lại. Ngoài ra, ông cũng mong muốn tân chính phủ, tân quốc hội sẽ hợp tác tốt với ông trong quá trình điều hành đất nước. Đặc biệt ông sẽ sớm để Croatia gia nhập trở lại với công việc thường ngày của châu âu, nhanh chóng gia nhập EU và khối NaTo đây được coi là những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu hiện nay của ông. Mặc dù đề ra những việc kể trên, nhưng ông Stipe Mesic cũng sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn đã, đang và sẽ đặt ra đối với một đất nước có nền kinh tế yếu kém cũng như nhiều vấn đề xã hội phức tạp khác. Đây là sản phẩm để lại của cố tổng thống Franco Tudjman. Hơn nữa ông Stipe Mesic còn phải đối mặt với cuộc đấu tranh quyền lực tiềm tàng giữa ông với Thủ tướng Ivica Racan người thuộc phái dân chủ xã hội Dân chủ xã hội và việc này sẽ làm chậm bước tiến cải cách ở Croatia. Nói chung người dân Croatia đang hy vọng có những đổi thay sau khi đất nước họ có được tân Tổng thống.
Trang Cường -Du Lịch – Tổng cục du lịch – Bộ VH-TT-DL – Hà Nội – Năm 2000.

Chương trình hành động quốc gia và các sự kiện du lịch Việt Nam năm 2000

Năm nay, tập đoàn phát triển sentosa – Singapore, một trong những tập đoàn kinh doanh về dịch vụ du lịch, vui chơi giải trí hàng đầu thế giới đã quyết định chọn Việt Nam làm chủ đề cho hộ chợ chuyên đề các quốc gia được tổ chức tại Sentosa – Singapore. Đây là lần đầu tiên Công ty du lịch Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh được tổng cục du lịch ủy quyền phối hợp với công ty nước ngoài tổ chức hội chợ nhằm giới thiệu với khách du lịch các nước về hình ảnh đất nước, con người Việt Nam thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ, ẩm thực đậm đà bản sắc dân tộc. Cùng tham dự hội chợ còn có đoàn múa rối nước của sở văn hóa Thông tin Thành phố Hồ Chí Minh, công ty du lịch Dịch vụ Dầu khí Việt Nam OSC, khách sạn Mondial, khách sạn Asean thành phố Hồ Chí Minh và gần 20 doanh nghiệp tiểu thủ công mỹ nghệ Việt Nam. Hội chợ về đất nước Việt Nam năm nay thu hút sự quan tâm lớn của hàng nghìn khách, đại biểu tham dự, gồm các quan chức du lịch cao cấp của cơ quan du lịch quốc gia các nước, các nhà quản lý, kinh doanh báo chí trong và ngoài khu vực Asean, là dịp gặp gỡ trao đổi kinh nghiệm chuyên môn quản lý và phát triển du lịch. Đây thực sự là hoạt động hiệu quả mang ý nghĩa quan trọng trong việc hưởng ứng triển khai Chương trình hành động quốc gia và các sự kiện du lịch Việt Nam năm 2000. Xuất phát từ tính chất chuyên đề về Việt Nam của Hội chợ, Việt Nam được Ban tổ chức ưu tiên, hỗ trợ dành 400 mét vuông nằm trung tâm để xây dựng các gian hàng và phục vụ các hoạt động biểu diễn văn nghệ. Công ty du lịch Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh, với tư cách là đồng tổ chức, đã nghiêm túc, tích cực chỉ đạo sát sao các doanh nghiệp Việt Nam tham gia, từ khâu thiết kế gian hàng đến thống nhất chương trình hoạt động hội chợ. Ngay sau khi Đại sứ Việt Nam, đại diện Lãnh đạo Tổng cục du lịch và ban tổ chức cắt băng khai mạc hội chợ, hàng ngàn du khách các nước đổ dồn về trung tâm sân khấu Sentosa. Để thưởng thức chương trình ca múa nhạc dân tộc đặc sắc do đoàn nghệ thuật Âu Cơ trình diễn. Tại sân khấu múa rối nước, với chương trình rối nước phong phú, sinh động mô tả về hình ảnh, nét dân gian truyền thống của dân tộc Việt Nam, dưới sự điều khiển khéo léo, điêu luyện của các nghệ sỹ múa rối đã gây ấn tượng sâu sắc, thu hút sự cảm phục của đông đảo người xem. Với sự chuẩn bị chu đáo và phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị tham gia hầu hết các ấn phẩm đều in dòng chữ Việt Nam điểm đến của Thiên niên kỷ mới, số lượng ấn phẩm dồi dào, đa dạng, đạt tiêu chuẩn quốc tế, các đơn vị tham gia đều có tên trên ấn phẩm… Trong khung cảnh trang hoàng lộng lẫy chung của hội chợ, 20 gian hàng Việt Nam nổi bật lên với, những nội dung phong phú, nét bài trí độc đáo của Du lịch Việt Nam cùng với sự đa dạng về sản phẩm thủ công mỹ nghệ đã hấp dẫn, thu hút sự quan tâm chú ý của khách tham quan. Bên cạnh các gian hàng chính của Việt Nam dự hội chợ là khu ẩm thực do nhân viên khách sạn Mondial công ty du lịch Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh và công ty Du lịch dịch vụ dầu khí Việt Nam đảm nhiệm giới thiệu với du khách những món ăn độc đáo, đặc trưng ba miền. Trong suốt thời gian diễn ra hội chợ, gian hàng của Việt Nam luôn là điểm tấp nập thu hút khách tham quan. Mỗi ngày có khoảng 2.500 đến 3.500 khách vào khu vực hội chợ mua sắm hàng, thưởng thức món ăn Việt Nam. Tại hai điểm múa rối nước và ca múa nhạc, bình quân mỗi ngày có từ hai đến ba suất diễn, nhưng lúc nào cũng đông kín người xem. Do có chuẩn bị tốt về nội dung, thủ tục và nhân sự, sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị tham gia, sự chỉ đạo sát sao, thống nhất của Tổng cục du lịch thông qua công ty du lịch Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, việc tham dự hội chợ đất nước Việt Nam tại đảo Sentoa – Singapore đã mang lại kết quả tốt đẹp. Tuy nhiên, cần thấy rằng trong điều kiện tài chính, kinh nghiệm tuyên truyền, xúc tiến, quảng bá du lịch Việt Nam ra nước ngoài còn hạn chế, chúng ta nên tranh thủ mọi nguồn hỗ trợ, đặc biệt kết hợp với các đối tác nước ngoài có uy tín, kinh nghiệm, có mối quan tâm thực sự đến Du lịch Việt Nam để tăng cường, nâng cao năng lực, hiệu quả xúc tiến, quảng bá. Vấn đề cần lưu ý là trong hoạt động tham dự hội chợ, ấn phẩm quảng cáo, vật phẩm lưu niệm là yếu tố vô cùng quan trọng nghiên cứu về nội dung thông tin cũng như hình thức tiêu chuẩn nhằm đảm bảo tính chi tiết, đầy đủ, hấp dẫn và đáp ứng được yêu cầu đích thực của khách về thông tin họ cần. Khách sạn tọa lạc tại trung tâm thành phố Quy Nhơn một địa điểm thuận lợi nhất cho quý khách trong việc giao dịch, đi lại công tác, tham quan và vui chơi giải trí. Khách sạn có 65 phòng đầy đủ tiện nghi sử dụng thang máy. Nhà hàng phục vụ các món ăn u Á. Sân đậu xe rộng rãi an toàn. Dịch vụ Massage, Karaoke…
Đặng Văn Tín-Du Lịch – Tổng cục du lịch – Bộ VH-TT-DL – Hà Nội – Năm 2000.

Kỷ niệm 46 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Pháo binh Việt Minh ở Điện Biên Phủ vào loại bậc thầy
Viên đại tá Pháp Pi e Lăng gơ le ra trường võ bị Xanh xi từ năm 1930. Ngày 21 tháng 11 năm 1953, ông ta chỉ huy binh đoàn dù số 2, nhảy xuống lòng chảo Điện Biên Phủ. Từ nhiệm vụ chỉ huy lực lượng dự bị của chiến dịch, sau ngày 15 tháng 3 năm 1954, ông được giao thêm nhiệm vụ chỉ huy trưởng phân khu trung tâm. Ông Kể lại giờ phút bị bắt làm tù binh “Lần cuối cùng, tôi bước xuống hầm chỉ huy sở. Tất cả phụ tá đều có mặt. Những bộ mặt thiểu não, những đôi mắt nhòe ướt nói lên nỗi thất vọng sâu sắc về sự bại trận. Tôi ngồi vào chỗ quen thuộc. Trước mắt tôi trung tá Bi gia đang quấn vào cổ chân một tấm bản đồ miền thượng du Bắc Kỳ bằng Ni lông. Tôi nghe ông ta lẩm bẩm: “Chui vào một cái hố, nằm ẩn dưới đống dù.
Quỹ Ford tài trợ cho Nhà hát kịch Việt Nam là 55 nghìn đô la Mỹ để thực hiện chương trình giao lưu sân khấu Việt – Mỹ từ tháng 5 đến tháng 8 năm 2000.
Theo quyết định của Bộ Văn hóa – Thông tin, trong năm 2000, Hãng phim Tài liệu và khoa học Trung ương sẽ thực hiện bộ phim Đất tổ Hùng Vương nhằm khẳng định thời đại các vua hùng với sự phát triển chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội… và thể hiện tấm lòng hướng về cội nguồn của các thế hệ người Việt Nam.
Bộ văn hóa – Thông tin vừa giao cục Bản quyền tác giả đón và bố trí chương trình làm việc cho đoàn chuyên gia EC vào Việt Nam thực hiện bước 2 dự án “Sở hữu trí tuệ EC – Việt Nam” tại Hà Nội từ ngày 2 đến ngày 5 tháng 5 năm 2000 và Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 8 đến ngày 9 tháng 5 năm 2000.
Đoán biết bệnh qua tóc
Y học dân tộc cho rằng sự thịnh suy của thận ký có thể hiện ra ở tóc, đó chính là kỳ hoa tại phát tinh hoa của người ta là ở nơi tóc. Nhìn tóc biết được bệnh, chủ yếu là thông qua nhìn sự thay đổi về chất, về màu sắc của tóc để khám phá các bệnh có trong cơ thể và sự biến đổi, phát triển của nó.
Tóc bạc quá sớm: Cần phải xác định rõ nguyên nhân do di truyền, do ảnh hưởng tinh thần hay do bệnh tật gây nên. Các bệnh như lao, dạ dày, ruột, thiếu máu, xơ cứng động mạch… đều có thể làm tóc sớm bạc.
Tóc dần đen sẫm lại mà trước đây không đen lắm là có khuynh hướng mắc bệnh ung thư.
Tóc thường rụng không bình thường: là có khả năng thiếu kẽm. Y học dân tộc cho rằng tóc của người thanh niên thưa thớt, trông khô cứng màu vàng khè như vậy chủ yếu do thận có khuyết tật, khí quyết như gây ra. Khi thấy tóc rụng nhiều trên đỉnh đầu thường có khả năng do viêm kết tràng, viêm túi mật gây nên.
PV-Du Lịch – Tổng cục du lịch – Bộ VH-TT-DL – Hà Nội – Năm 27(131)2000.

Du lịch sông Hồng hướng phát triển mới của du lịch Hà Nội

Nhằm thúc đẩy du lịch Hà Nội phát triển, đặc biệt là mở các tour du lịch mới, Sở Du lịch Hà Nội đã tổ chức buổi khảo sát tour du lịch trên sông Hồng. Tham dự có bà Trương Mỹ Hoa – Phó Chủ tịch Quốc hội, bà Võ Thị Thắng – Tổng cục trường Tổng cục Du lịch Việt Nam, ông Hoàng Văn Nghiên Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nôi cùng giám đốc Sở Du lịch Hà Nội, đại diện các ban ngành của thành phố và các vụ của Tổng cục Du lịch. Đoàn đã đi thăm làng nghề gốm cổ Bát Tràng, nơi có những sản phẩm sành sứ xuất khẩu đi các nước trên thế giới, châu u, châu Á. Sau đó đoàn thăm đến Đa Hòa nơi thờ Thánh Chử Đồng Tử, 1 trong tứ bất tử của Việt Nam. Qua cuộc khảo sát này, bà Trương Mỹ Hoa, bà Võ Thị Thắng và các thành viên trong đoàn đã có nhiều ý kiến bổ ích thiết thực giúp cho ngành du lịch Hà Nội ổn định về phương hướng và cách tổ chức. Hy vọng trong thời gian tới, tour du lịch sông Hồng sẽ mang lại hiệu quả cao.
Cục Thú y tăng cường chỉ đạo, thanh tra, kiểm tra về thuốc thú y và kiểm soát giết mổ động vật
Đầu quý III năm 2000, Cục Thú y đã mở hội nghị thành lập ban chỉ đạo thanh tra, kiểm tra diện rộng ở 27 tỉnh thành phố ở phía Bắc, 23 tỉnh thành phố ở phía Nam, về kiểm soát giết mổ động vật, vệ siinh thuốc thú y, sản phẩm động vật, kinh doanh thuốc thú y. Nội dung thanh tra tập trung vào việc thực hiện các quy định của pháp luật về điều kiện vệ sinh thú y đối với các lò mổ, vệ sinh thú y ở các cơ sở chế biến, kinh doanh sản phẩm từ động vật. Điều kiện vệ sinh đối với cơ sở sản xuất kinh doanh thuốc thú y chất lượng, nhãn mác, ba bì. Cục Thú y cũng đưa ra 6 điểm cần làm ngay trong công tác quản lý thuốc thú y và xây dựng chiến lược sử dụng chất kháng sinh trong chăn nuôi và trong điều trị động vật, nhằm nâng cao chất lượng thực phẩm sạch để bảo vệ sức khỏe cho con người.
Cần Thơ xe chở khách Du lịch vào trung tâm tỉnh lỵ không phải xin phép
Theo tin từ Ủy ban nhân dân tỉnh Cần Thơ, kể từ tháng 4 năm 2000, các loại xe chở khách du lịch đến Cần Thơ được phép vào thẳng trung tâm tỉnh lỵ, đến các khách sạn mà không phải xin phép của cảnh sát giao thông. Song, khi các xe chở du khách vào trung tâm Thành phố Cần Thơ phải di chuyển và đõ đúng nơi quy định. Chương trình này sẽ khắc phục tình trạng nhiều khách du lịch phải rời xe đò, xe buýt để đi xe đến các khách sạn ở Trung tâm tỉnh lỵ, do các xe chở du khách muốn vào trung tâm Thành phố Cần Thơ phải xin giấy phép của cảnh sát giao thông.
Đồng Tháp: Bố trí tốt chỗ ăn nghỉ cho vận động viên và du khách tham dự hội khỏe Phù Đổng toàn quốc năm 2000. Chuẩn bị cho liên hoan lễ hội văn hóa ẩm thực du lịch đồng sông Cửu Long. Hoàn chỉnh dự án xây dựng hạ tầng cơ sở khu du lịch Xẻo Quýt. Lượng khách quý I ước đạt là 1700 lượt trong đó có 7500 lượt khách quốc tế. Doanh thu ước đạt 2,5 tỷ đồng.
Vũ Hoàng Thắng -Du Lịch – Tổng cục du lịch – Bộ VH-TT-DL – Hà Nội – Năm 25(129)2000.

Vận hộ mới sức bật mới

Sau gần 1 năm đi vào cuộc sống, Chương trình hành động quốc gia về Du lịch đã khẳng định được hiệu quả toàn diện của mình. Với việc xác định đúng đắn 6 nội dung hành động quan trọng. Du lịch Việt Nam đã tạo ra 6 nguồn lực để tăng nhanh nhịp độ phát triển khi bước vào thế kỷ mới. Bởi thế, năm 2000 năm giao thừa giữa hai thế kỷ với hàng loạt sự kiện trọng đại của đất nước sẽ là năm ngành du lịch đón bắn vận hội nhiều nhất để tạo ra sức bật lớn nhất. Với vai trò đi trước một bước trong thu hút khách, công tác tuyên truyền quảng bá du lịch tiếp tục được quan tâm đầu tư ngay từ những ngày đầu năm mới. Bám sát các sự kiện lớn của đất nước trong năm, ngành Du lịch đã xây dựng nhiều chương trình hành động cụ thể để vừa tuyên truyền, quảng bá du lịch, vừa tạo thành các sản phẩm du lịch thu hút khách. Ngay trong những ngày đón Xuân Canh Thìn, ngoài các hoạt động dành cho bà con Việt Kiều về Đón xuân tại cội nguồn là Hội Xuân Du lịch – Văn hóa “Mừng Đảng, mừng xuân” dược tổ chức quy mô cả nước tại Hà Nội. Liền sau đó là hội chùa Hương, Yên Tử, Tây Sơn và hàng loạt lễ hội khác mà Ban chỉ đạo Nhà nước về Du lịch đã chọn ra 15 lễ hội tiêu biểu nhất để tập trung đầu tư tổ chức trong năm 2000. Đặc biệt Festival Huế – 2000 tổ chức vào giữa tháng 4 tại Huế vừa là lời khẳng định quyết định phát triển du lịch ở miền Trung, vừa là lời mời gọi du khách đến với vùng Di sản thế giới của Việt Nam. Các hoạt động cụ thể nhân 110 năm ngày sinh Bác Hồ kính yêu, 25 năm giải phóng miền Nam, 55 năm thành lập nước, 990 năm Thăng Long – Hà Nội… là những thời cơ để Du lịch Việt Nam đón lấy để tổ chức thành những chương trình du lịch lễ hội, tìm hiểu danh nhân, du lịch thăm lại chiến trường xưa… Đây cũng là các tiền đề quan trọng để thúc đẩy sự ra đời các tour du lịch mới, trong đó có hành trình du lịch Trường Sa hay theo con đường Trường Sơn huyền thoại. Tiếp tục kiện toàn các văn bản để đưa Pháp lệnh Du lịch vào cuộc sống, năm 2000 cũng là năm tiếp tục đánh dấu quá trình hội nhập từng bước của Du lịch Việt Nam trong đại gia đình Asean, thông qua sự cải cách thủ tục xuất, nhập cảnh và các thủ tục liên quan khác theo hướng thông thoáng hơn mà vẫn bảo đảm an ninh quốc gia. Chính sự cải cách toàn diện này sẽ là yếu tố quyết định quan trọng tới việc thu hút khách tham gia vào các sự kiện trong năm. Mục tiêu đón 2 triệu lượt khách quốc tế, 11 triệu khách nội địa trong năm 2000 là một mức tăng đáng kể so với năm 1999. Với truyền thống 40 năm phát triển của ngành, bằng sự góp sức của cả nước, tin chắc du lịch Việt Nam sẽ đến được điểm đích này. Mùa xuân mới với vận hội mới và sức bật mới hành trang của Du lịch Việt Nam tiến vào thế kỷ 21 gồm cả truyền thống lịch sử, văn hóa của dân tộc. Đó là cội nguồn để ta hy vọng….
Hoàng Thu -Du Lịch – Tổng cục du lịch – Bộ VH-TT-DL – Hà Nội – Năm 8(112)2000.

Đúng là chó

Hai vợ chồng Việt Kiều nọ thăm quê. Lúc đến một nhà người quen cũ chơi,anh chồng tỏ vẻ quên hết những con vật ở Việt Nam. Anh ta hỏi chủ nhà khi nhìn thấy con chó: Đây là con gì vậy?
Chủ nhà con đang định trả lời thì bất chợt con chó chạy thẳng về phía người khách. Anh kia sợ quá co chân chạy và kêu to:
Ôi chó… chó ó… đuổi tôi.
Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh năm 1999 đón, phục vụ 975 nghìn lượt khách quốc tế, doanh thu đạt là 3.090 tỷ đồng, tăng 17,5%
Ngày 24 tháng 1 năm 2000, Sở du lịch Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả của ngành Du lịch thành phố và bàn phương hướng phát triển Du lịch thành phố năm 2000 góp phần thực hiện chương trình hành động quốc gia về Du lịch và các sự kiện du lịch năm 2000 của Tổng cục du lịch.
Năm qua, mặc dù tốc độ phát triển kinh tế chậm và đầu tư nước ngoài giảm sút ngành Du lịch thành phố đã phấn đấu ổn định tình hình kinh doanh, và giữ được tốc độ tăng trưởng. Báo cáo của Sở du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, năm 1999 thành phố đã đón và phục vụ 975 nghìn lượt khách du lịch quốc tế, tăng 12% so với năm 1998, tổ chức cho 31.784 lượt khách Việt Nam đi du lịch ra nước ngoài, tăng 52,3% và 480 nghìn lượt khách Việt Nam đi du lịch trong nước, tăng 28% toàn ngành đạt doanh số là 3.090 tỷ đồng tăng 17,5% và nộp ngân sách là 320 tỷ đồng, tăng 3,2%. Trong điều kiện cạnh tranh khu vực rất gay gắt, Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh vẫn giữ vững thị trường truyền thống, không ngừng tăng thị phần trong khu vực, thị trường Nhật Bản tăng 30,1%, Đài Loan tăng 23%. Trung Quốc tăng 31%… trong khi đó thị trường châu Âu, Bắc Mỹ cũng tăng lên 4%. Dịch vụ lưu trú gặp rất nhiều khó khăn, công suất buồng, giường bình quân chưa cao, nhưng cũng tăng là 4,4% so với 1998. Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương đi đầu trong cả nước về đầu tư, phát triển các dịch vụ vui chơi, giải trí, phục vụ khách du lịch. Các khu giải trí lớn như Đầm Sen, Suối Tiên, Bến Dược – Củ Chi… năm qua đạt mức tăng trưởng là 10%. Hiện nay toàn thành phố có 175 doanh nghiệp làm lữ hành, cung ứng dịch vụ du lịch và 445 doanh nghiệp với 555 cơ sở lưu trú. Năm 1999 ngành Du lịch đã tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, tổ chức nhiều hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch, hội thảo chuyên đề tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đẩy mạnh kinh doanh theo đúng quy chế của ngành. Năm 2000, ngành Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu đón, phục vụ 1,1 tỷ lượt khách du lịch quốc tế tăng là 12,8%, nâng công suất buồng, giường khách sạn lên 42%, toàn ngành đạt doanh thu là 3,4 tỷ đồng, tăng 10% và nộp ngân sách nhà nước là 350 tỷ đồng, tăng 9,4% so với năm 1999. Tại Hội nghị này các doanh nghiệp tập trung thảo luận những biện pháp lớn, nhằm tăng nhanh tốc độ phát triển của du lịch thành phố trong những năm đầu của thiên niên kỷ mới. Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Thường vụ thành ủy, Phó chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân thành phố biểu dương những cố gắng của ngành Du lịch trong năm qua. Đồng chí nhấn mạnh thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tập trung chỉ đạo và đầu tư hơn nữa về tài chính, tạo điều kiện để ngành du lịch thành phố phát triển tương xứng với thế mạnh của Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng chí cũng lưu ý các ngành của thành phố có trách nhiệm phối hợp để ngành Du lịch phát triển vì mục đích quốc gia. Đồng chí nói lãnh đạo thành phố sẵn sàng lặn lội đi bất cứ nơi nào để tháo gỡ khó khăn tạo điều kiện cho Du lịch phát triển.
Nguyễn Việt Hùng -Du Lịch – Tổng cục du lịch – Bộ VH-TT-DL – Hà Nội – Năm 8(112)2000.