Hội nhà báo

Ban bí thư Trung ương Đảng ra chỉ thị về tiếp tục nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam: Đẩy mạnh việc giáo dục, rèn luyện phẩm chất cách mạng, đạo đức nghề nghiệp cho nhà báo. Ngày 18 tháng 3 năm 2004, Ban bí thư Trung ương Đảng đã ra chỉ thị số 37-CT/TW về tiếp tục nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của Hội nhà báo Việt Nam. Thể theo yêu cầu của đông đảo bạn đọc, Báo Du lịch trân trọng giới thiệu toàn văn bản chỉ thị quan trọng này. Ban cán sự đảng Bộ nội vụ chủ trì phối hợp với Hội nhà báo Việt Nam và các cấp cơ quan hữu quan xây dựng để trình Chính phủ phê duyệt đề án tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức Hội Nhà báo Việt Nam từ trung ương đến cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới. Tựa đề do Báo Du lịch đặt. “Từ ngày thành lập đến nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, Hội nhà báo Việt Nam đã có những đóng góp quan trọng vào việc tổ chức, động viên cổ vũ các nhà báo hội viên thực hiện tốt những nhiệm vụ chính trị của Đảng và Nhà nước, thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của báo chí Việt Nam, xây dựng và phát triển đội ngũ những người làm báo, góp phần tích cực vào công tác chỉ đạo, quản lý báo chí, từng bước hoàn chỉnh hệ thống pháp luật, chính sách về báo chí, có nhiều hoạt động đối ngoại phong phú, không ngừng phát huy và nâng cao vị thế của Hội nhà báo Việt Nam trong khu vực và trên thế giới góp phần quan trọng vào thắng lợi của cách mạng trong hơn nửa thế ký qua. Hội Nhà báo Việt Nam từ trung ương đến cơ sở đã từng bước củng cố, kiện toàn về tổ chức, đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, để xứng đáng với lời khen tặng của Ban chấp hành Trung ương Đảng nhân kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập Hội ngày tháng 6 năm 1950 đến tháng 6 năm 2000: “Báo chí cách mạng Việt Nam trung thành, đoàn kết trí tuệ đổi mới vì sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm cơ bản nêu trên, hoạt động của Hội nhà báo Việt Nam cũng như sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng và chính quyền các cấp đối với Hội trong thời gian qua còn một số thiếu sót, khuyết điểm sau đây: Nội dung phương thức hoạt động của Hội chưa đáp ứng yêu cầu và đòi hỏi của thực tiễn, sức cuốn hút và tập hợp của hội chưa cao. Ý thức xây dựng hội của một số hội viên còn mờ nhạt. Chất lượng hoạt động của một số cơ sở hội và hội viên chưa cao. Những năm gần đây, một số ít cán bộ lãnh đạo và nhà báo hội viên vi phạm đạo đức nghề nghiệp, vi phạm kỷ luật của Đảng và pháp luật của nhà nước làm ảnh hưởng đến uy tín của Hội. Sự phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý báo chí, các cơ quan báo chí và tổ chức Hội chưa chặt chẽ, chưa có những quy định cụ thể để tạo điều kiện cần thiết cho các cấp hội và hội viên phát huy đầy đủ vai trò, trách nhiệm của mình. Cấp ủy, chính quyền một số ban, ngành ở trung ương và địa phương chưa thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác báo chí cũng như hoạt động của Hội nhà báo. Do đó thiếu sự chỉ đạo chặt chẽ và chưa tạo những điều kiện cần thiết về biên chế, kinh phí, cơ sở vật chất để Hội hoạt động và phát triển. Những thực hiện tốt trách nhiệm lớn lao và vẻ vang của báo chí là phương tiện thông tin đại chúng chủ yếu, có vai trò to lớn trong việc tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, định hướng đúng đắn dư luận xã hội, góp phần nâng cao dân trí, đóng góp tích cực, có hiệu quả vào mọi thắng lợi của cách mạng, Hội nhà báo Việt Nam cần tiếp tục thực hiện tốt những nhiệm vụ chủ yếu sau đây:
Tiếp tục nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong thời kỳ mới. Hội nhà báo Việt Nam là tổ chức chính trị xã hội, nghề nghiệp của những người làm báo Việt Nam, hoạt động dưới sự lãnh đạo của Đảng và trong khuôn khổ pháp luật của Nhà nước. Hội cần được tiếp tục đổi mới, kiện toàn về tổ chức, đổi mới phương thức hoạt động nhằm tập hợp và đoàn kết rộng rãi các nhà báo trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc, chủ động tham gia công tác chỉ đạo, quản lý báo chí, xây dựng hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về báo chí để góp phần xây dựng và phát triển nền báo chí cách mạng và đội ngũ những người làm báo Việt Nam trong thời kỳ mới. Hội nhà báo các cấp cần thường xuyên tổ chức cho các nhà báo hội viên nghiên cứu, quán triệt sâu sắc lý luận chủ nghĩa Mác Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng chính sách, pháp luật của nhà nước. Tích cực, chủ động bằng nhiều hình thức đào tào, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, nghiệp vụ, kỹ năng làm báo cho các hội viên, xây dựng đội ngũ những người làm báo Việt Nam ngang tầm đòi hỏi của nhiệm vụ cách mạng. Tiến hành xây dựng, triển khai thực hiện đề án về giải báo chí quốc gia, thu hút đông đảo những người làm báo cả nước tham gia nhằm phát hiện, cổ vũ những tài năng báo chí, động viên ý thức lao động sáng tạo của những người làm báo Việt Nam. Coi trọng việc giáo dục, rèn luyện phẩm chất cách mạng, đạo đức nghề nghiệp cho các nhà báo. Xúc tiến việc xây dựng quy định về đạo đức người làm báo Việt Nam nhằm xây dựng hội nhà báo các cấp trong sạch, vững mạnh, không ngừng nâng cao chất lượng nhà báo hội viên. Hội nhà báo Việt Nam và tổ chức hội các các cần quan tâm làm tốt hơn nữa việc bảo vệ quyền lợi chính đáng và hợp pháp của nhà báo. Xây dựng cơ chế, chính sách và có hình thức động viên, khen thưởng xứng đáng kịp thời đối với các đơn vị và cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động báo chí, nhất là các đơn vị cá nhân trực tiếp hoạt động ở những địa bàn có nhiều khó khăn, gian khổ. Đẩy mạnh hơn nữa hoạt động đối với ngoại và hợp tác quốc tế của Hội nhà báo Việt Nam theo đúng đường lối đối ngoại của Đảng và nhà nước, với nhiều hình thức thích hợp để góp phần nâng cao vị thế quốc tế của Hội nhà báo Việt Nam và của đất nước trong khu vực và trên thế giới. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí, các cơ quan chủ quan cùng các cơ quan báo chí cần tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp hoạt động và có quy định cụ thể tạo điều kiện cần thiết về cán bộ chuyên trách, kinh phí, điều kiện, phương tiện làm việc để hội nhà báo các cấp hoạt động đạt hiệu quả thiết thực.
Tổ chức thực hiện
Các cấp ủy Đảng, chính quyền, Đảng đoàn hội nhà báo Việt Nam, các cơ quan chỉ đạo quản lý báo chí, các cơ quan báo chí có trách nhiệm chỉ đạo việc quán triệt và tổ chức thực hiện chỉ thị này. Ban tư tưởng văn hóa Trung ương chủ trì phối hợp với ban cán sự đảng bộ Văn hóa thông tin, Đảng đoàn hội Nhà báo Việt Nam và các cơ quan liên quan xây dựng các quy chế, quy định cụ thể để phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp hội nhà báo tham gia công tác chỉ đạo, quản lý báo chí, xây dựng và hoàn chỉnh hệ thống pháp luật, chính sách về báo chí, về đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác báo chí, quy chế bổ nhiệm khen thưởng và kỷ luật nàh báo bảo vệ quyền lợi chính đáng và hợp pháp của các cơ quan báo chí, của các nhà báo. Tạo điều kiện để hội nhà báo Việt Nam thực hiện tốt vài trò tư vấn, phản biện, giám định của một tổ chức chính trị – xã hội nghề nghiệp về các vấn đề liên quan đến hoạt động báo chí, đến đội ngũ các cán bộ. Ban cán sự đảng chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành hữu quan, các tỉnh, thành phố tổ chức hướng dẫn, và thực hiện cụ thể Chỉ thị 33/98/CP-TTg của Thủ tướng Chính phủ, nhằm xây dựng củng cố tổ chức, đảm bảo các điều kiện và nâng cao chất lượng hoạt động của hội nhà báo các cấp. Ban cán sự đảng Bộ nội vụ chủ trì phối hợp với Hội nhà báo Việt Nam và các cấp cơ quan hữu quan xây dựng để trình Chính phủ phê duyệt đề án tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức Hội Nhà báo Việt Nam từ trung ương đến cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới. Ban tư tưởng văn hóa trung ương có trách nhiệm đôn đốc, theo dõi việc triển khai và thực hiện chỉ thị này, định kỳ báo cáo ban bí thư.
PV-Du Lịch – Tổng cục du lịch – Bộ VH-TT-DL – Hà Nội – Năm 27(348)2004.

Cạnh tranh là xu thế tất yếu…

Ông Vũ Đình Minh – giám đốc khách sạn Kim Liên: du lịch Việt Nam muốn thắng cuộc tôi nghĩ điều trước tiên là yếu tố con người. Bởi vì con người làm du lịch quyết định mọi sự thắng lợi… Kinh doanh du lịch là phục vụ những thượng đế khó tính nhất sao cho họ hài lòng khi đến và ấn tượng tốt đẹp khi ra về. Kim Liên chúng tôi tuy chưa phải thâm niên trong nghề kinh doanh du lịch, nhưng bản thân tôi cũng như các vị khách đến từ Trung Quốc, Anh… đều thừa nhận rằng có một đội ngũ trẻ nhưng năng động và nhiệt tình. Có đoàn khách du lịch Trung Quốc cho biết đến đây họ rất an tâm về trật tự trị an và rất vui khi ra về được bắt tay, tặng quà in hình khách sạn và cả những nụ cười thân thiện. “Gái có công chồng không phụ”, phục vụ nhiệt tình là phương châm sống còn của chúng tôi. Sau đó một tháng, tôi nhận được điện thoại từ đoàn khách Trung Quốc này gọi đến đặt phòng và tôi phải mượn thêm chục phòng nữa mới đủ phục vụ. Còn giảm giá phòng thì chúng tôi không bao giờ giảm. Chúng tôi luôn chú trọng tới yếu tố con người trong sử dụng các dịch vụ, lấy đó làm cơ sở để nâng cao thứ hạng trong thời gian tới.
Bà Phạm Thị Quế – giám đốc khách sạn Kim Thành: cạnh tranh là tất yếu, không chỉ riêng những đơn vị, công ty và những người làm du lịch trực tiếp. Tôi cũng rất thích cạnh tranh, bởi vì cạnh tranh thúc đẩy phát triển có định hướng, tránh được sức ỳ trong đa số các công ty chưa cổ phần còn tồn tại như hiện nay. Riêng chúng tôi, cái dịch vụ nào không hấp dẫn, nhiều khách không thích thì chấp nhận thay áo mới cho dù gấp nhiều kinh phí đầu tư so với lần đầu. Ví dụ như điều hòa đời mới, khu nhà tắm chúng tôi làm mới hết. Đặc biệt Kim Thành có hai mặt tiền tôi liền bố trí vài quán phục vụ ăn sáng hợp sở thích của nhiều khách đến từ các quốc tịch khác nhau. Từ khi chúng tôi tiến hành cổ phần hóa đến nay, cán bộ công nhân viên đều hăng say tự giác làm việc, vì họ biết họ có cổ phần trong đó, và làm việc là làm lợi cho chính quyền lợi của họ. Cổ phần hóa đã khiến cho mọi người không ai còn kiểu sớm đến cơ quan đi ăn sáng, cà phê, kề cà, về cơ quan hay công sở đọc vài dòng báo là đến giờ về như trước. Thiết nghĩ cổ phần hóa là chủ trương đúng đắn của Đảng, nhà nước, tại sao nhiều khách sạn còn tiến hành chậm. Cạnh tranh là xu thế tất yếu để tồn tại và phát triển. Hiện nay tham gia vào việc cạnh tranh lành mạnh, chúng tôi đang gấp rút mở nhà hàng tại Cuba và các tuyến điểm có khả năng thanh toán cao.
Bà Nguyễn Thị Lan – giám đốc công ty khách sạn Điện Biên: chúng tôi luôn biết rằng, du lịch Việt Nam nói chung và du lịch Hải Phòng nói riêng càng phát triển bao nhiêu thì đòi hỏi khách sạn cũng phải nâng cao chất lượng để phù hợp với nhu cầu đa dạng của khách du lịch. Để nâng cấp khách sạn Điện Biên vừa đổi mới toàn bộ bề mặt kiến trúc, trẻ hóa đội hình làm du lịch tại khách sạn, thường xuyên gửi cán bộ công nhân viên đi học tập tại các lớp nghiệp vụ du lịch do trung tâm của sở du lịch tổ chức. Bằng mối quan hệ của các hãng lữ hành có tiếng thường xuyên đưa khách tới, chúng tôi luôn có lượng khách đảm bảo. Tuy nhiên đến thời điểm này lợi nhuận vẫn chưa bù được kinh phí đầu tư nhưng chúng tôi lại dần hoàn thiện các dịch vụ, phát triển cơ sở hạ tầng, định hướng kinh doanh du lịch chấp nhận cạnh tranh để đứng vững, góp phần vào việc đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn
PV-Du Lịch – Tổng cục du lịch – Bộ VH-TT-DL – Hà Nội – Năm (số 3+4+5)2004.

Người hà lăng dệt thổ cẩm

Lâu nay khi nói đến thổ cẩm Tây Nguyên người ta thường nghĩ đến những sản phẩm của người Bana, Êđe và J’rai chứ không mấy ai biết đến những tấm thổ cẩm công phu của người Hà Lăng. Đến vùng đất Sa Thầy tỉnh Kon Tum tôi mới biết người Hà Lăng có nghề dệt thổ cẩm lâu đời và rất đáng tự hào.
Một nghề cổ truyền được chuyên môn hóa
Người Hà Lăng là một nhánh của tộc người Xê – đăng ở Kon Tum. Theo truyền thống, người Xê – Đăng có sự phân chia lao động ngành nghề cho từng tộc người. Chẳng hạn, người Xà Ten làm lúa nước ở ruộng bậc thang, người Ư Nâm làm lúa ở ruộng trũng trong thung lũng, người S’Ra sản xuất nông cụ, người Cà Dong đào đãi vàng… Riêng người Hà Lăng được phân nghề trồng đay, trồng bông để dệt vải. Dù bây giờ các loại quần áo may sẵn bán thành đống ở chợ, thậm chí được người buôn chuyến đem đến tận nhà nhưng nghề dệt thổ cẩm thủ công vẫn được người Hà Lăng nâng niu, gìn giữ như một nét văn hóa riêng của mình. Toàn bộ váy áo phụ nữ, khố áo đàn ông và đặc biệt là tấm đắp… người Hà Lăng đều tự dệt để dùng. Ngoài ra, các sản phẩm thổ cẩm còn được dùng để bán, trao đổi với người dân trong vùng cũng như xuất sang Lào, Campuchia.
Một công nghệ công phu
Vào khoảng tháng 5, sau mùa trỉa lúa nương, người Hà Lăng bắt đầu gieo hạt bông. Chẳng cần sự chăm sóc, cây bông tự lớn lên và đến cuối tháng 11 thì được thu hoạch. Người Hà Lăng dùng các loại củ rừng để nhuộm sợi với các màu chính là xanh, đỏ, tím, vàng, đen. Sau khi tách sợi thô, họ luộc sợi cho chắc rồi mới tiến hành nhuộm với các loại củ rừng giã nhuyễn. Tiếp đó, ngâm sợ đã nhuộm xuống bùng từ 1 tuần đến 2 tuần rồi vớt lên giặt cho sạch. Sau đó lại dùng củ rừng ép lấy nước đặc nhuộm lại sợi một lần nữa để sợi dai, không xù rồi đem phơi cho khô. Quy trình này kéo dài trong một tháng, tùy loại sản phẩm mà khi dệt người ta phối màu và tạo ra các hoa văn khác nhau. Thời gian dệt một tấm đắp kích thước là 1,2 mét x 4 mét nhanh cũng phải vài tuần. Những năm gần đây, do diện tích đất phải tập trung vào những mục đích thiết thực khác nên đất trồng bông bị thu hẹp tối đa. Người Hà Lăng phải mua sợi công nghiệp nhuộm sẵn về dệt. Tuy nhiên, họ vẫn phải xử lý lại bằng công nghệ truyền thống để tăng giá trị thẩm mỹ sản phẩm. Nghề dệt là công việc mà phụ nữ Hà Lăng tranh thủ làm trong thời gian rảnh rỗi sau khi thu hoạch lúa để gia đình có những bộ trang phục mới cho mùa lễ hội kéo dài từ tháng 12 cho đến tháng 3 năm sau. Những tấm thổ cẩm là niềm tự hào của người phụ nữ trước gia đình và làng xóm. Nghề dệt được thế hệ trước truyền cho thế hệ sau và trở thành tiêu chuẩn quan trọng để thiếu nữ Hà Lăng bắt được tấm chồng!.
Giải trí đa phương tiện
Các loại máy tính xác tay và máy tính để bàn đang biến thành những trung tâm giải trí đa phương tiên tại gia. Hãng máy tính HP cùng với Intel và Microsoft đã tạo nên một thế giới giải trí đa phương tiện. Bạn có thể nghe nhạc số, duyệt ảnh, xem phim DVD… trên một thiết bị xử lý trung tâm cực kỳ gọn nhẹ. Trung tâm giải trí kỹ thuật số Digital Entertainment center của HP sẽ đáp ứng các nhu cầu giải trí đa dạng trong gia đình.
Kết nối đa dạng
Đầu thu phát kỹ thuật số của hãng HP được trang bị vô số ngõ kết nối để phối hợp với các thiết bị điện tử gia dụng. Bạn có thể nối với tivi, đầu DVD, máy tính… để cùng chia sẻ dữ liệu. Sản phẩm này còn có khả năng kết nối mạng không bị qua card mạng Wifi. Tương tự như các đầu thu kỹ thuật số set top box, Digital intertainment center có thể dữ tín hiệu từ truyền hình kỹ thuật của cáp hữu tuyến… Thậm chí nó còn được thiết kế nhằm kết nối với truyền hình vệ tinh. Bạn cũng có thể sử dụng các nguồn phát video khác nhau các ngõ tín hiệu Component, S Video, AV… Mặt trước DEC có bộ phận đọc 9 loại thẻ nhớ khác nhau như SD, MMC, CF, Micro Drive… tương tự như cách sử dụng trên máy tính, bạn cắm thẻ nhớ vào đầu đọc và điều khiển remote để xem ảnh số hoặc video clip trên màn hình tivi, trên máy tính còn có các ngõ kết nối fire wire tốc độ cao dùng để kết nối với các máy quay phim kỹ thuật số.
Đầu ghi tiện dụng
Thiết bị đa phương tiện này được trang bị ổ đĩa cứng với dung lượng lên đến 2 trăm GB. Kho chứa khổng lồ này sẽ giúp bạn lưu trữ các đoạn video thu từ các kênh truyền hình hoặc các thiết bị video khác. Nếu chưa đủ, bạn có thể sử dụng thêm ổ cứng di động là 160 GB của HP. Khi vắng nhà, bạn chỉ cần cài đặt thời gian ghi hình các chương trình ưa thích. Máy sẽ tự động ghi hình vào ổ đĩa cứng. Bạn cũng có thể ghi trực tiếp dữ liệu bằng đầu ghi DVD tốc độ 16x. Đầu DVD này còn dùng để xem các bộ phim DVD, nghe đĩa nhạc CD… và hỗ trợ việc lưu trữ liệu thay cho ổ đĩa cứng. Các ứng dụng đầy tiện ích trên DEC sẽ được điều hành bởi hệ điều hành Windows Media Center Edition 2005 của hãng Microsoft. Chiếc remote đa năng sẽ giúp bạn ra lệnh từ xa để xem ảnh, mởi nhạc, chiếu phim DVD…
Trương Huyền-Du Lịch – Tổng cục du lịch – Bộ VH-TT-DL – Hà Nội – Năm 27(348)2004.

Lữ hành nước ngoài

Liên hoan du lịch Hà Nội năm 2001: 100 phóng viên, chủ hãng lữ hành nước ngoài sẽ tham dự.
Trong cuộc họp của Ban tổ chức Liên hoan Du lịch Hà Nội năm 2001 lần 3 vào ngày 19/ 9, ông Nguyễn Quan Lân – Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội cho biết đã có 16 Sở Du lịch và Sở Thương mại – Du lịch, 57 doanh nghiệp, hơn 10 nghệ nhân – thợ thủ công, ngành du lịch Quảng Tây (Trung Quốc) đăng ký tham gia 120 không gian hàng. Khoảng 100 khách là phóng viên và đại diện lãnh đạo nhiều hãng lữ hành nước ngoài từ 9 thị trường du lịch trọng điểm nhận lời dự. Các khách sạn tại Hà Nội sẽ dành gần 900 ngày phòng miễn phí phục vụ khách mời. Theo ông Lân, đến nay công tác chuẩn bị cho Liên hoan Du lịch Hà Nội năm 2001 đã tương đối đầy đủ.
Thêm 3 khách sạn được xếp hạng
Vừa qua, Tổng cục trưởng Võ Thị Thắng đã ký quyết định công nhận hạng cho một số khách sạn.
Khách sạn Saigon Morin (30 Lê Lợi, Thành phố Huế): Thuộc Công ty Saigon tourist – Morin Huế, có 349 buồng và nhiều dịch vụ đạt chất lượng cao, được nâng hạng từ 3 sao lên 4 sao. Khách sạn đã có 100 năm tuổi. Khách sạn Renaissance Riverside Saigon (số 8 – 15 Tôn Đức Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh): Thuộc Công ty liên doanh Khách sạn sài Gòn – Phú Quốc (đường Trần Hưng Đạo, thị trấn Đông Dương, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang): Là liên doanh giữa Tổng công ty Du lịch Sài Gòn và 5 đơn vị khác, có 38 buồng, đáp ứng các nhu cầu dịch vụ khách sạn, được công nhận hạng 3 sao.
Ký kết liên doanh khai thác đường bay Đà Nẵng – Bangkok
Một hợp đồng liên doanh vừa được ký kết giữa Vietnam Airlines và Thai Airways để khai thác đường bay Bangkok – Đà Nẵng. Đây là đường bay trực tiếp nối Đà Nẵng với Bangkok đã được khai trương từ năm 2000 và do hãng Thai Airway khai thác. Hợp đồng cho phép Vietnam Airlines được dùng máy bay của mình để thế chỗ Thai Airways vận chuyển từ Đà Nẵng đi Bangkok và ngược lại với tần suất 3 chuyến/ tuần.
Triễn lãm hàng xuất khẩu Việt Nam 2001
Từ ngày 10 – 15 tháng 10 năm 2001, tại 446 Hoàng Văn Thụ, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ diễn ra Hội chợ Triển lãm Hàng xuất khẩu Việt Nam 2001, do Sở Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Tham gia Hội chợ có nhiều hiệp hội doanh nhân và tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Thành phố Hồ Chí Minh của Nhật, Mỹ, Hồng K-ông, Ấn Độ, Newzealand, Italia và 9 đoàn doanh nghiệp của các thành phố Osaka, Singapore, Melbourn, Hồng K-ông, Thượng Hải, Mumbai, Viêng Chăn và Phnompenh. Theo Sở Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh, tính đến thời điểm này con số các đơn vị đăng ký đã vượt hơn con số năm trước gần 100 đơn vị.
Hội thảo đánh giá hệ thống khu bảo tồn thuộc hạ lưu sông Mê- K-ông
Vừa qua, tại Hà Nội, Cục Kiểm Lâm tại Việt Nam và Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Thế giới đã phối hợp tổ chức Hội thảo “Đánh giá hệ thống khu bảo tồn và vai trò của các khu này trong phát triển kinh tế xã hội của 4 nước thuộc hạ lưu sông Mê – K-ông”.
Hội thảo đã đánh giá hệ thống bảo tôn thiên nhiên quốc gia của Việt Nam gồm 92 khu bảo tồn, nhưng 70% trong số đó có diện tích nhỏ hẹp (dưới 10.000 ha), không đáp ứng yêu cầu đối với đời sống của động vật hoang dã và công tác giữ gìn, bảo vệ chúng. Các chuyên gia tham dự Hội thảo cho rằng: để các khu bảo tồn của Việt Nam có thể tồn tại thì phải tăng cường công tác quản lý, có liên kết chặt chẽ giữa các cấp, các ngành và nâng cao nhận thức cho người dân.
Lâm Đồng phát triển du lịch sinh thái
Tỉnh Lâm Đồng phát triển du lịch sinh thái
Tỉnh Lâm Đồng đã quyết định việc cho thuê đất lâm nghiệp bằng chính sách khoán các nhà đầu tư quản lý bảo vệ rừng thắng cảnh; miễn tiền thuê mặt nước thiên nhiên (sông, suối, thác nước); khuyến khích nhà đầu tư tự bỏ vốn trồng rừng phục vụ cho việc kinh doanh và góp phần khôi phục, tôn tạo cảnh quan thiên nhiên, nhà đầu tư chỉ thuê đất xây dựng các công trình phục vụ kinh doanh theo dự án đã được duyệt.
Kẻ giết hại nghệ sĩ Trọng Thanh lĩnh án 12 năm tù
Trong 2 ngày 18 – 19 tháng 9 năm 2001, tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã xét xử sơ thẩm bị cáo Vũ Trường Giang (sinh năm 1973, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội) về tội giết người. Quá trình thẩm vấn cho thấy, ngày 14 tháng 11 năm 2000, Vũ Trà My – nhân viên trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội rủ người yêu là Vũ Trường Giang đến gặp nghệ sĩ nhiếp ảnh Trọng Thanh – phóng viên báo ảnh Việt Nam xin lại số ảnh khỏa thân ông Thanh đã chụp My. Do ông Thanh không trả nên đã xô xát hai bên đến cái chết dẫn đến của ông Thanh.
Tại phiên tòa, Giang khai không chủ định giết người mà chỉ là ngộ sát. Hội đồng xét xử đã bác bỏ lời khai này và khẳng định Giang đã cố ý thực hiện hành vi đến cùng. Thẩm phán Nguyễn Đình Phúc chủ tọa phiên tòa tuyên án Vũ Trường Giang 12 năm tù giam.
Bùi Hoàng – Du lịch – Tổng cục Du lịch – Bộ VH – TT – DL – Hà Nội – Số 11 (332) – Năm 2004

Chống dịch cúm gia cầm

Diễn biến cuộc chiến chống dịch cúm gia cầm:
– 27 địa phương có người nhiễm viêm phổi do virus
– Đưa ra giải pháp chế biến, tiêu thụ gia cầm đủ tiêu chuẩn
“Chúng ta đang đứng trước một dịch cúm lớn: đến 10/2 đã có trên 200 trường hợp viêm phổi do virus nhập các bệnh viện. Trong đó có trên 40 trường hợp đã được xác định nhiễm virus type H5N1…
Song chúng tôi khẳng định rằng cho đến nay chưa có trường hợp nào lây từ người sang người”.
(Trích phát biểu của giáo sư Hoàng Thủy Long Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương tại Hội Nghị về tiêm chủng mở rộng tổ chức ngày 10 tháng 2 năm 2004).
Tính đến ngày 11/ 2/ 2004, cả nước đã có 27 địa phương có người nhiễm viêm phổi do virus – Ông Trần Đức Long (Vụ pháp chế – Bộ Y tế) cho biết. Địa phương mới nhất là Bình Phước. Số người nhiễm virus H5N1 đã lên tới con số 18, trong số này 14 người đã tử vong. Hai người khỏi bệnh và đã ra viện là cháu Nguyễn Văn Tâm, 4 tuổi và anh Trần Văn Cường, 19 tuổi ở Yên Dũng, Bắc Giang. Cùng ngày, báo cáo của Bộ Y tế cho hay số bệnh nhân được ra viện đến nay là 21 người. Các bệnh viện trong toàn quốc hiện còn 132 bệnh nhân đang được điều trị. Hà Nội là địa phương có số người nhập viện cao nhất, trên 60 trường hợp. Bộ Y tế đã chuyển xong 21.000 viên kháng sinh virus Tamiflu cho các địa phương. Theo các chuyên gia y tế, thuốc này có tác dụng tốt nhất nếu được uống 40g sau khi được phát hiện có biểu hiện cúm.
Ngày 10 tháng 2 năm 2004, Thủ tướng Chính phủ đã có công điện khẩn gửi Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, các Bộ trưởng, thủ tướng cơ quan ngang bộ. Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch cúm gia cầm với nội dung: Cho phép vận chuyển thức ăn chăn nuôi gia cầm đã được kiểm dịch chặt chẽ để cung cấp thức ăn cho gia cầm vùng không có dịch.
Thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì phối hợp với Bộ Thương mại và các Bộ, ngành liên quan đưa ra giải pháp chế biến, tiêu thụ gia cầm đủ tiêu chuẩn xuất chuồng, không nhiễm bệnh dịch để vừa đảm bảo an toàn dịch bệnh, vừa tiêu thụ được sản phẩm.
Ngày 11/ , Ban chỉ đạo phòng chống dịch cúm gia cầm đã đưa ra quy trình chế biến, tiêu thụ sản phẩm gia cầm trong vùng an toàn. Việc xử lý sẽ áp dụng các biện pháp như xử lý nhiệt (sấy, nướng, luộc, làm ruốc, hoặc bằng cách muối (muối thịt, muối trứng).
Đại sứ quán Đức thông báo chính phủ Đức đã đồng ý cấp 15.000 USD nhằm giúp Việt Nam ngăn chặn sự lây lan của dịch cúm gia cầm. Tổ chức hợp tác kỹ thuật Đức (GTZ) sẽ sử dụng số tiền để mua và phân phát những bộ quần áo bảo hộ cho các nhân viên y tế tham gia chống dịch tại Việt Nam.
Ứng phó với dịch cúm gà
Trước sự hoành hành của dịch cúm gà, các khu du lịch khách sạn, nhà hàng đã làm gì để đảm bảo an toàn sức khỏe cho du khách? Dưới đây là cách ứng phó ở một số đơn b=vị.
Ông Phan Việt Lâm, Phó Giám đốc Thảo Cầm Viên Sài Gòn; Chúng tôi “Nội bất xuất, ngoại bất nhập” đối với các loại chim thú và bò sát.
Trong thời điểm hiện nay Thảo Cầm Viên Sài Gòn không cho nhập hoặc xuất bất kỳ loài chim thú và bò sát nào vào hoặc ra khỏi Thảo Cầm Viên Sài Gòn. Đây là một trong những biện pháp kiểm tra, kiểm soát nguồn lây bệnh. Mặt khác, do đặc điểm ở đây không có chim thả do đó nguồn lây bệnh từ bên ngoài vào không có nguy cơ cao. Thảo Cầm Viên Sài Gòn hiện có 50 loài chim với hơn 200 con. Tuy nhiên các biện pháp khử trùng tiệt độc là công nhân phải có trang bị các đồ bảo hộ và sát trùng trước lúc theo dõi dịch bệnh của gia cầm. Đồng thời chúng tôi cũng khuyến cáo du khách khi tham quan tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn không nên tiếp xúc quá gần với động vật.
Ông Đoàn Minh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Công ty Du lịch Văn hóa Suối Tiên Thành phố Hồ Chí Minh: Chúng tôi đã cách ly toàn bộ khu vực chim thú.
Trước hết, qua các phương tiện thông tin đại chúng về dịch cúm gà, Suối Tiên đã không cho bán các loại thức ăn từ thịt, trứng gà, vịt, chim tại các nhà hàng và các điểm ăn uống. Ngay từ ngày 30/ 01/ 2004, Ban lãnh đạo công ty đã quyết định ngưng bán vé tham quan tại khu “Sơn cung bách thú hội” và lập hàng rào cách ly khu vực này. Riêng đàn chim bồ câu nuôi thả chúng tôi đã bắt và tiêu hủy. Do vậy lượng khách đến vui chơi giải trí đầu xuân tại khu du lịch văn hóa Suối Tiên vẫn đông hơn mọi năm.
Ngô Mạnh Hùng – Du Lịch – Tổng cục du lịch – Bộ VH – TT – DL – Hà Nội – Số 7 (328) – Năm 2004

Du lịch Quảng Ninh tự tin tiến vào năm mới

2003 – năm nhiều khó khăn
Mặc dù có rất nhiều thuận lợi nhưng kinh tế Quảng Ninh vẫn giữ được nhịp độ tăng trưởng 10 -12%/ năm, hàng loạt công trình phục vụ cho du lịch và cơ sở du lịch được đưa vào sử dụng, là năm có nhiều sự kiện như kỷ niệm 40 năm thành lập tỉnh, 10 năm thành lập thành phố Hạ Long, là năm được nhà nước xác định là năm du lịch Hạ Long có quy mô lớn mang tính quốc gia…nhưng năm 2003 vẫn là năm ngành du lịch Quảng Ninh gặp rất nhiều khó khăn.
Nếu như 2 tháng đầu năm đang bừng bừng khí thế với lượng khách đông thì đến tháng 3/2003, luồng khí độc bệnh Sars thổi tới đã khiến ngành du lịch Quảng Ninh bị ảnh hưởng nặng nề. Lượng khách du lịch tháng 4, tháng 5 ở Quảng Ninh chỉ bằng 1/4, 1/5 so với các tháng cùng kỳ năm trước, khiến toàn ngành du lịch Quảng Ninh chịu thiệt hại ước tính hàng trăm tỷ đồng. Ngoài ra, vốn đầu tư của nhà nước cho phát triển hạ tầng các khu du lịch ở Quảng Ninh còn hạn chế, chưa đáp ứng nhu cầu, nhiều dự án đầu tư của các doanh nghiệp tuy được duyệt nhưng triển khai còn chậm; những vướng mắc, bất cập trong cơ chế chính sách về phát triển du lịch cũng chưa được bổ sung, sửa đổi kịp thời đã góp phần “ghìm chân” bước tiến của du lịch Quảng Ninh.
Vượt lên thử thách
Trước hết phải kể đến việc du lịch Quảng Ninh vượt qua một thử thách rất khốc liệt đó là bệnh Sars. Để vượt lên thử thách này, ngành du lịch Quảng Ninh đã phối hợp với ngành y tế chặn đứng sự lây lan của bệnh Sars ngay ở cửa ngõ Móng Cái. Mọi người nhập cảnh đều phải đi qua máy đo thân nhiệt. Những người Việt Nam từ Trung Quốc trở về thời kỳ đó được quản lý và theo dõi sát. Quản lý hành chính được thắt chặt như: ngừng cấp giấy thông hành đi du lịch Quảng Ninh – Hải Phòng – Hà Nội cho khách Trung Quốc; khuyến cáo người Việt Nam không ra nước ngoài….Nhờ vậy mà bệnh Sars đã không xâm nhập được vào Quảng Ninh.
Năm du lịch Hạ Long – 2003 đã về đích với kết quả khả quan: tổ chức thành công và an toàn tuyệt đối các lễ hội lớn trong năm: lễ công bố năm du lịch Hạ Long và lễ hội Yên Tử (mồng 10 tháng giêng Qúy Mùi), lễ hội Tiên Công tại đảo Hà Nam huyện Yên Hưng, lễ hội Bạch Đằng – khánh thành đền thờ Trần Hưng Đạo, miếu Vua Bà tại Yên Hưng (tháng 4/2003); tuần lễ du lịch Hạ Long – hè 2003 (từ 24/4 – 1/5/2003); lễ hội đền Cửa Ôg (3/2003); lễ hội Quan Lạn )7/2003), lễ hội kỷ niệm 40 năm thành lập tỉnh (1963 – 2003), kỷ niệm 10 năm thành phố Hạ Long (12/1993 – 12/2003) và một loạt các cuộc triển lãm trong năm. Qua các lễ hội được tổ chức chu đáo và rất hoành tráng mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc và đặc trưng riêng của địa phương đã thu hút hàng triệu lượt người tham dự.
Quảng Ninh đã tỏ ra là một điểm đến hấp dẫn, an toàn cho mọi du khách. Nếu như năm 2001, Quảng Ninh đón 1.942.400 khách du lịch thì năm 2003 ước tính số khách du lịch đến Quảng Ninh là 2.576.000 lượt khách, tăng 10% so với năm 2002. Đặc biệt trong năm 2003, mặc dù có ảnh hưởng của bệnh Sars nhưng du khách quốc tế vẫn tăng khá lớn: 1.094.000 lượt khách, tăng 20% so với năm 2002 và vượt 15%. Tổng doanh thu năm 2003 toàn ngành du lịch Quảng Ninh ước đạt 857 tỷ đồng, tăng 15% so với năm ngoái, nộp ngân sách 155 tỷ đồng, tăng 30% so với năm 2002. Đáng chú ý là dịch vụ lữ hành, dịch vụ phòng nghỉ, ăn uống và vui chơi giải trí, dịch vụ bán hàng cho khách du lịch tăng đột biến so với năm trước từ 18% đến 547 % (dịch vụ vui chơi giải trí). Điều này cho thấy chất lượng du lịch tăng lên, du lịch đã đi vào chiều sâu, người làm du lịch đã biết khai thác túi tiền rủng rỉnh của du khách có thu nhập cao.
Cũng trong năm du lịch Hạ Long – 2003, sở du lịch Quảng Ninh còn hoàn thành được một loạt những công việc quan trọng đặt nền tảng vững chắc cho phát triển du lịch những năm sau, theo tinh thần của nghị quyết 08/NQ -TU ngày 30/11/2001 của tỉnh ủy Quảng Ninh và quyết định 4991/2001 QĐ – UB ngày 28/12/2001 của ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt “quy hoạch phát triển du lịch Quảng Ninh thời kỳ 2001 – 2010″, đó là các việc: thành lập trung tâm ban quản lý dự án bảo tàng sinh thái vịnh Hạ Long; hoàn thành đề tài khoa học về mở 5 tuyến du lịch mới; đã xuất bản tập sách ảnh Quảng Ninh – Hạ Long dày 160 trang khổ lớn; cập nhật lên mạng website Hạ Long những thông tin quan trọng về năm du lịch và vùng đất Hạ Long; mở nhiều lớp đào tạo hướng dẫn viên, thuyền viên, bồi dưỡng nghiệp vụ cho hàng loạt cán bộ công nhân viên trong ngành du lịch….
Có thể nói 2003 là năm du lịch Quảng Ninh đạt được nhiều thành tích nhất là về công tác quản lý nhà nước về du lịch. Chưa bao giờ những hình ảnh về con người Quảng Ninh, cảnh quan thiên nhiên, những danh thắng nổi tiếng của Quảng Ninh lại được giới thiệu liên tục, quảng bá rộng rãi trên quy mô rộng lớn như vậy.
Sẽ phát triển mạnh hơn trong năm 2004
Trên cơ sở những thắng lợi đạt được trong năm 2003. Bước sang năm 2004, ngành du lịch Quảng Ninh tiếp tục thực hiện nghị quyết 08 của tỉnh ủy với những chỉ tiêu đặt ra khá cao đó là: đón 3.050.000 lượt khách, trong đó khách quốc tế là 1.200.000 lượt, tổng doanh thu toàn ngành đạt 1.050 tỷ đồng, trong đó doanh thu từ du lịch là 899 tỷ 600 triệu đồng, nộp ngân sách nhà nước 189 tỷ 200 triệu đồng.
Trong năm 2004, du lịch Quảng Ninh sẽ tập trung khai thác thị trường khách nội địa, thị trường truyền thống là Trung Quốc, đồng thời mở rộng, xúc tiến hoạt động du lịch 2 chiều với các nước trong vùng gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, các nước Asean và Tây u, Bắc Mỹ. Ngành du lịch của tỉnh cũng sẽ phối hợp chặt chẽ hơn với các huyện, thị trong tỉnh để mở các tuyến du lịch mới, nhất là du lịch sinh thái, đẩy mạnh việc tôn tạo các di tích thắng cảnh, các làng nghề truyền thống để thu hút hơn nữa du khách trong và ngoài nước.
Các khu du lịch trọng điểm của tỉnh tiếp tục được đầu tư và hoàn thiện. Đồng thời tỉnh tiếp tục kêu gọi đầu tư trong nước và quốc tế vào những khu du lịch mới.
Minh Hào – Du lịch – Tổng cục du lịch- Bộ văn hóa – Thông tin- Du lịch – Hà Nội – Số 1+2 – Năm 2004

Khám phá loại hình tàu du lịch mới

Ấn tượng của chúng tôi khi thực hiện chuyến khảo sát loại hình tour sông nước mới mở tại thành phố Hồ Chí Minh là sự xuất hiện của con tàu Miss Sài Gòn. Tour du lịch trọn gói trên tàu khá ấn tượng, khách vừa tham quan, vừa cùng nhau khám phá vẻ đẹp của đồng bằng sông Cửu Long và thưởng thức những chương trình ẩm thực, ca nhạc, giải trí đặc sắc trên tàu. Có sức chứa tối đa 250 hành khách, với trang thiết bị đầy đủ như nhà hàng, quầy bar, phòng nghỉ, tàu Miss Sài Gòn đã từng thực hiện thành công chuyến tham quan đưa 200 du khách quốc tế từ thành phố Hồ Chí Minh xuống đồng bằng sông Cửu Long.
Đó chỉ là một trong những mô hình tàu thủy cao cấp phục vụ du lịch vừa ra đời của công ty trách nhiệm hữu hạn Mê Kông. Ấp ủ ý tưởng tạo những loại hình phục vụ du lịch tour du lịch theo phong cách mới, anh Đặng Hạo, giám đốc công ty vốn là một Việt kiều Mỹ, đã nghĩ đến việc phục chế và đóng mới những con tàu có khả năng phục vụ khách du lịch cao cấp. Năm 1999, công ty trách nhiệm hữu hạn Mê Kông ra đời và đầu năm 2003, những sản phẩm du lịch đầu tiên của công ty bắt đầu được chảo bán. Công ty 4 chiếc tàu lớn, nhỏ chuyên dụng được thiết kế phù hợp với từng tour, tuyến du lịch trên sông. Mỗi con tàu giống như một ngôi nhà bố trí hợp lý đầy đủ các dịch vụ sẵn sàng cho chuyến đi dài ngày. Miss Sài Gòn là con tàu lớn nhất chuyên chạy các tuyến Sài Gòn – Mỹ Tho – Cần Thơ – Châu Đốc – Phnôm Pênh – Xiêm Riệp. Anh Hạo cho biết, tàu Miss Sài Gòn có thể phục vụ cho 20 hành khách ăn nghỉ và du lịch trên các tuyến này trong vòng từ 2 ngày đến 1 tuần.
Có khả năng đi tới những vùng xa khác của đồng bằng sông Cửu Long, tàu Odyssey nổi bật với hình dáng tương đối nhỏ gọn. Nhiều khách du lịch đã chọn con tàu này với mong muốn khám phá những địa danh vốn thường được đi bằng đường bộ như địa đạo Củ Chi, vùng trái cây Lái Thiêu – Bình Dương. Ý tưởng gắn kết du lịch với những sự kiện và ẩm thực bằng nhiều bữa tiệc nhỏ có phục vụ nhạc sống, đã giúp tàu Odyssey lấy điểm của công ty du lịch nước ngoài.
Chuyên biệt hơn với những món do khách chừng 5 người hoặc một gia đình tàu Mekong Star cung cấp một dịch vụ hoàn chỉnh với các chuyến đi ngắn ngày. Tàu gồm 2 khoang, có 2 phòng ngủ nối liền với phòng tắm, khoang lớn dành cho những bữa ăn, uống trà và trò chuyện thư giãn trên các chuyến đi Cần Thơ, Mỹ Tho, Châu Đốc.
Các con tàu du lịch của công ty trách nhiệm hữu hạn Mê Kông đã dần trở nên quen thuộc với đoàn khách nước ngoài tới du lịch Việt Nam. Một số khách nước ngoài sinh sống tại Việt Nam cũng đã đặt những tour riêng, những bữa tiệc hội họp sinh nhật và đám cưới. Anh Hạo phấn khởi nói: “ngoài những dịch vụ cao cấp hiện có, trong các tour du lịch, công ty sẽ khai thác gắn kết những tour mới lạ để góp phần phát triển và phổ biến những loại hình phục vụ du lịch phong phú cho ngành du lịch Việt Nam.”
Hiền Thu – Du lịch – Tổng cục du lịch- Bộ văn hóa – Thông tin- Du lịch – Hà Nội – Số 1+2 – Năm 2004

Chiến lược mới của du lịch Philippines

Cơ quan du lịch Philippines và bộ phận du lịch tư nhân đã thông qua chiến lược khu trung tâm và các vùng liên quan để phát triển cơ sở hạ tầng du lịch, phát triển các sản phẩm du lịch và quảng bá rộng rãi ra thị trường nước ngoài.
Gắn với vị trí của sân bay quốc tế và kết cấu hạ tầng, khu trung tâm sẽ gồm Manila, Cebu, Laoag, Clark-Subic và Davao.
Các vùng liên quan của khu trung tâm Cebu sẽ gồm những đảo lân cận như Palawan, Boracay, Bohol, Oloilo hoặc Guimaras. Các vùng liên quan của Laoag sẽ gồm Ilocos, Norte and Sur, Baguio, La Union, Pangasinan và Tuguegarao. Hiện tại mới chỉ có Manila là khu trung tâm đang kết nối một cách có hiệu quả với tất cả các địa danh chính trong cả nước.
Tầm quan trọng của khái niệm khu trung tâm và các vùng liên quan là khả năng kết nối một cách dễ dàng từ địa danh này tới địa danh khác. Từ đó sẽ có nhiều tour mới bởi sự kết nối này ngày càng nhiều. Giá cả của những tour loại này đã được hạ xuống. Các khách sạn 4 -5 sao đã đồng ý đưa ra mức giá ưu đãi từ 40 – 50 usd/ phòng cho những phòng đã ký hợp đồng trước. Việc thực hiện đầy đủ tự do hóa ngành hàng không sẽ cho phép có nhiều chuyến bay hơn và giá cả các chuyến bay sẽ được hạ xuống. Hiện tại tour trọn gói 7 – 8 ngày giữa các thành phố Manila – Bohol – Cebu -Palawan -Manila có giá trung bình là 77 usd/ ngày. Giá này gồm cả chi phí đi lại và ăn ở tại các khách sạn 4 -5 sao. Với các hãng du lịch nước ngoài, thì mức giá 77 usd/ ngày cũng có thể chấp nhận được. Trong khi đó, những hãng du lịch mua tour với khối lượng lớn sẽ được các khách sạn tùy theo tình hình để xem xét giảm giá phòng.
Việc hình thành các khu trung tâm và các vùng liên quan sẽ dẫn đến việc phát triển cơ sở hạ tầng như đường cao tốc, các chuyến bay vận chuyển trên biển và đất liền để nối các khu trung tâm với các vùng liên quan của nó. Đó cũng là cơ sở để mở thêm những chuyến bay giữa các khu vực trung tâm với các địa danh quốc tế khác.Việc có vài khu trung tâm sẽ giúp du khách tới những địa danh mình lựa chọn nhanh chóng thuận tiện hơn. Nó cũng giúp cho việc ra vào các địa danh được dễ dàng hơn và khuyến khích du khách lưu lại ở những địa danh mới lâu hơn. Điều này sẽ mang lại những thu nhập đáng kể cho chính quyền của những địa danh này. Chiến lược phát triển các khu trung tâm và các vùng liên quan thậm chí có thể làm giảm giá các tour và giúp cho việc đi lại trong phạm vị trong nước được liền một mối.
Cự Đà làng miến dong riềng
Miến dong riềng làng Cự Đà (Thanh Oai – Hà Tây) là loại miến dong truyền thống, được người dân ở nhiều nơi trong và ngoài tỉnh biết đến.
Cự Đà có trên 200 hộ, thì có gần 200 gia đình làm nghề phụ là miến dong riềng. Theo ông Đinh Văn Khang, người đã theo nghề miến dong 30 năm nay thì mỗi hộ với 4 lao động khỏe mạnh, trong 2 ngày sản xuất được 600 kg miến. Vào thời điểm áp tết Nguyên Đán, mỗi tạ miến cho lãi từ 200 – 300 ngàn đồng. Tuy vậy, nghề làm miến cũng là một nghề vất vả, gian truân. Một ngày làm việc của họ bắt đầu từ lúc 4 – 5 giờ sáng đến tận giữa đêm. Họ phải lấy củ bột dong riềng từ trên rừng về hoặc vườn trong vườn gia đình đem cạo vỏ, rửa sạch, rồi giã, ngâm, khử mùi chua axit, đánh bột, tráng, cắt sợi…Để có được những sợi miếng ngon, quan trọng nhất là khâu đánh bột, nếu đánh bột ẩu thì miến không dẻo, không dai. Trước đây việc làm miến dong hoàn toàn bằng thủ công, nhưng nay nhiều công đoạn đã có máy nên việc làm miến vừa đỡ tốn sức, vừa có năng suất cao hơn.
Miến Cự Đà đã có mặt trên thị trường, từ chợ cóc, chợ tạm, các đại lý bán buôn, bán lẻ không chỉ Hà Tây mà cả Hòa Bình, Hà Nội, Hải Phòng, thành phố Hồ Chí Minh….với số lượng từ 250 -300.000 tấn. Người dân Cự Đà luôn phát huy truyền thống nghề sản xuất miến dong riềng không chỉ để giữ gìn làng nghề của mình mà còn để góp thêm một nét đẹp cho bức tranh đât nước – con người Hà Tây.
Mạnh Khang -Du lịch – Tổng cục du lịch- Bộ văn hóa – Thông tin- Du lịch – Hà Nội – Số 52- Năm 2001

Du lịch sinh thái ở Indonesia

Với lợi thế tự nhiên đa dạng, Indonesia có một tiềm năng to lớn trở thành một trong những điểm du lịch sinh thái lớn nhất của châu Á – Thái Bình Dương trong thế kỷ 21.
Banten, một tỉnh vừa mới được thành lập, là một trong những khu du lịch sinh thái thu hút được nhiều du khách nhất. Du khách tới đây sẽ đi bằng xe ngựa, thuyền, đi bộ, hay phải lội qua những con suối. Hiện nay khu du lịch này thu hút được rất nhiều khách du lịch không chỉ trong nước mà cả nước ngoài. Giám đốc Max Fadil cho biết thị trường châu u là một trong những tiềm năng. Du khách châu u rất ưu chuộng các loại hàng hóa tự nhiên và tham gia vào những trò du lịch cảm giác mạnh.
Cần một chiến dịch quảng cáo tốt hơn
Ông Thamrin Bhwanna Bachri, tổng giám đốc điều hành mar-ketting và đối ngoại trực thuộc bộ văn hóa và du lịch Indonesia cho rằng, các công ty tiếp thị và quảng cáo cần hiểu sâu rộng cũng như có một chiến lược cụ thể cho du lịch sinh thái. Ông nói “du lịch sinh thái là một thị trường rất nhạy cảm vì thế cần có sự quan tâm đặc biệt của chính phủ để đáp ứng sự phát triển của thị trường này”. Theo ông, việc xây dựng một điều luật chung về du lịch sinh thái là rất cần thiết. Các công ty chịu trách nhiệm quảng cáo và các cơ quan trực thuộc bộ văn hóa và du lịch cần tập trung mọi nỗ lực cho việc phát triển du lịch sinh thái. Vấn đề này cần phải đưa lên hàng đầu trong các chính sách phát triển và chúng tôi sẽ thực hiện một cách toàn diện”.
Tuy vậy, một số điều nghịch lý mặc dù đã có chính sách và chiến lược phát triển như thế nhưng nguồn ngân sách chính phủ rót cuống cho việc phát triển du lịch sinh thái ở nước này còn rất ít. Và cũng chưa có một con số thống kê cụ thể nào về việc ngành này đóng góp như thế nào cho thu nhập quốc dân.
Các tổ chức phi chính phủ đang đi đầu…
Một mô hình kinh doanh thành công nhất trong lĩnh vực này thuộc về đảo Togean do hiệp hội bảo tồn thiên nhiên của Indonesia quản lý. Năm 1995, hiệp hội bảo tồn thiên nhiên bắt đầu triển khai dự án này, lúc đó khách du lịch đến vùng này rất ít, mỗi năm chỉ có khoảng 700 – 900 người. Nhưng một năm sau lượt khách đến đảo đã tăng lên 4.000. Số lượng khách nghỉ đặt chỗ ở khách sạn kéo dài hơn 5 – 7 ngày. Chỉ năm 1996 du lịch sinh thái đã mang về không dưới 300.000 usd đóng góp rất lớn vào thu nhập của người dân vùng này.
Giám đốc điều hành của hiệp hội bảo tồn thiên nhiên, ông Ary Suhand cho biết: “hiện nay hiệp hội bảo tồn thiên nhiên đã triển khai mạng lưới trên thế giới bao gồm 28 nước. Giờ đây chúng tôi đang cố gắng tạo ra những điều kiện thuận lợi nhất để giúp đỡ các công ty mới thành lập và khách du lịch tham quan. Ngoài ra ông còn cho biết hiện giờ hiệp hội bảo tồn thiên nhiên đang hợp tác với Indocon để xây dựng một địa chỉ web (www.indonesia – eco tourism.com) để giúp đỡ khách du lịch tìm kiếm thông tin về khu du lịch này.
Lâm Đồng trên đà phát triển
Ông Nguyễn Xuân Tiến – phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng trả lời phỏng vấn báo du lịch
Xin ông cho biết cơ cấu kinh tế của tỉnh Lâm Đồng? Đó là nông nghiệp – dịch vụ – công nghiệp. Mức tăng trưởng trong giai đoạn 1996 -2000 là 14.8%/ năm, khá cao so với mức tăng trưởng của cả nước.
Ông có thể cho biết định hướng 5 năm tới của tỉnh là gì? Thế mạnh của Lâm Đồng là khí hậu, đất đai, và tài nguyên rừng. Chủ trương của tỉnh là chuyển dịch cơ cấu theo hướng giảm nông nghiệp, tăng dịch vụ và công nghiệp. Phát huy nội lực, tranh thủ mọi nguồn lực để phát triển nông công nghiệp bền vững, xây dựng du lịch và công nghiệp chế biến. Ngoài phát triển các cây công nghiệp có giá trị xuất khẩu cao như cà phê, chè và dâu tằm. Tỉnh sẽ khôi phục lại đàn bò sữa để xây dựng nhà máy sữa tại đây.
Nhận xét của ông về du lịch? Du lịch là thế mạnh của Lâm Đồng, hai năm gần đây có khởi sắc. Tỉnh ủy đã ban hành nghị quyết về du lịch cho 5 năm tới với chỉ tiêu 2005 đón 1.2 – 1.4 triệu lượt khách trong đó có hơn 200.000 khách quốc tế. Bảo Lộc sẽ trở thành trung tâm du lịch thứ hai của tỉnh Lâm Đồng.
Các giải pháp để đạt được chỉ tiêu trên là gì? Chấn chỉnh công tác quy hoạch để không làm phá vỡ cảnh quan môi trường. Đầu tư cho hạ tầng cơ sở, đặc biệt là đường bộ và đường hàng không, với việc mở thêm tuyến bay thẳng Đà Lạt – Hà Nội và Đà Lạt – Singapore. Nâng cao chất lượng dịch vụ từ các cơ sở lưu trú cho đến các hoạt động văn hóa và điểm du lịch. Mở thêm các loại hình du lịch mới như nghỉ dưỡng, leo núi….
Xin cảm ơn ông!
Phùng Anh Tuấn – Du lịch – Tổng cục du lịch- Bộ văn hóa – Thông tin- Du lịch – Hà Nội – Số 51- Năm 2001

Ca Huế – nét quyến rũ nơi cố đô

Đến Huế, ngoài việc thăm các lăng tẩm, chùa chiền cùng những thắng cảnh nổi tiếng, du khách còn được thưởng thức một thú vui tao nhã, đầy sức quyến rũ của đất kinh kỳ. Đó là ca Huế.
Ca Huế là một thể điệu của trên 60 tác phẩm thanh nhạc và khí nhạc nằm trong hai dòng chính là điệu Bắc (còn gọi là điệu Khách) và điệu Nam. Những nhạc khúc thuộc điệu Bắc mang âm sắc vui tươi, sang trọng như: Phủ lục, Cổ bản, Long ngâm….Các ca khúc thuộc điệu Nam nghe man mác, thương cảm như: Hành vân, Nam ai, Nam bình, Nam xuân, Tương tư khúc…Cũng có những bản nhạc vừa mang âm hưởng điệu Bắc vừa pha phách điệu Nam.
Không ai biết ca Huế ra đời từ bao giờ, song dưới triều Tự Đức (1848 – 1883 ) đã lưu hành ít nhất 25 bản nhạc (trong đó có 10 bản có lời). Xưa kia, ca Huế là một loại ca nhạc thính phòng của các bậc vua chúa. Ngày nay, ca Huế trở thành một sản phẩm du lịch độc đáo mà đất cố đô dành cho du khách. Nghe ca Huế, thú vị hơn cả là vào những đêm trăng sáng, trên một con thuyền bồng bềnh giữa dòng sông Hương Giang. Khung cảnh thơ mộng cùng lời ca, tiếng nhạc đầy quyến rũ như đưa du khách chìm đắm vào cõi mộng ảo.
Phần đầu của một đêm ca Huế thường là những tiết tấu rộn ràng, vui tươi của điệu Bắc. Đêm càng về khuya không gian yên tĩnh, sâu lắng cũng là lúc điệu Nam ai, Nam bình được cất lên, ai oán, buồn thương nhưng trong sáng. Thỉnh thoảng, theo yêu cầu của khách, các nghệ sĩ cùng biểu diễn những khúc chầu văn, hò mái nhì hoặc một vài điệu lý của dòng âm nhạc dân gian để đêm ca Huế thêm phần phong phú.
Dàn nhạc ca Huế đầy đủ gồm đàn tranh, tỳ bà, đàn nguyệt, đàn nhị, đàn tam (gọi chung là ngũ nguyệt). Ngoài ra còn có đàn bầu, sáo và cặp sanh để gõ nhịp cùng một số nhạc cụ mới “phát sinh” như dùng đũa gõ vào chai, dùng cốc sứ đựng những viên bi nhỏ rung lên….Tất cả tạo ra một bầu âm thanh rộn rã làm xao động lòng người.
Một nét đặc sắc nữa là lời thơ trong ca Huế rất trí tuệ, mang tính bác học, ngôn từ được trau chuốt đến độ hoàn mỹ. Những lời thơ có nội dung ca ngợi cảnh đẹp, những món ăn ngon, những địa danh nổi tiếng của xứ Huế, hoặc diễn tả tâm tư tình cảm của con người. Ca Huế giàu chất trữ tình, sâu lắng, có buồn thương luyến tiếc nhưng cũng rất trong sáng, vui tươi luôn khiến tâm hồn người ta xao xuyến, bâng khuâng, buồn vui lẫn lộn…..Bởi vậy, dù chỉ một lần được nghe ca Huế du khách khó lòng quên được.
Phỏng vấn ngắn: bà Judy Butcher (làm nghề thư ký, sống tại Perth, thành phố phía Tây nước Úc)
Những nơi nào ở Việt Nam thực sự hấp dẫn đối với bà?
Đây là lần thứ 4 tôi đến Việt Nam. Ba lần trước vào các năm 1994, 1997, 1998. Tôi đã ở thăm Hà Nội 4 lần, vịnh Hạ Long, Ninh Bình, Huế, Đà Nẵng, Hội An mỗi nơi 2 lần. Đó là những nơi đã cuốn hút tôi và tôi cũng có những kỷ niệm thật tốt đẹp tại đó. Vùng ven Hà Nội cũng có nhưng nơi tôi rất quan tâm, như chùa Thày, chùa Bút Tháp, làng Đông Hồ, làng Bát Tràng, tôi muốn nói tới những giá trị văn hóa rất quan trọng mà tôi từng được chiêm ngưỡng.
Như vậy, bà có đủ thời gian để thưởng thức và đánh giá về món ăn tại các địa phương của Việt Nam?
Tất nhiên rồi, trừ những món ăn chúng tôi không thể ăn như chim, rắn, ếch, có thể một số thứ khác nữa, nhưng nhìn chung, các món ăn ở đây đều hợp khẩu vị với tôi. Người Huế ăn cay (nhiều ớt) tôi không thích lắm. Ở Hà Nội, món chả cá hấp dẫn đấy chứ, nhất là ở nhà hàng Lã Vọng, kiểu ăn rất lạ. À, món nem rán ở Hà Nội thật tuyệt, nhiều lần tôi được ăn cùng bạn bè. Tuy nhiên, ở bất cứ nơi nào, dù ăn ngon miệng nhưng tôi chưa đủ điều kiện để cảm nhận hết nét tinh tế trong mỗi món ăn của các bạn, vâng nét văn hóa ấy….
Bà đã nhận thấy sự khác biệt nào về văn hóa giữa Việt Nam và đất nước quê hương bà? Việt Nam có nhiều di tích cổ kính, điều đó khẳng định nền văn hóa của các bạn rất lâu đời. Đi đến đâu cũng thấy bản sắc riêng, nhưng không thể lâu đời như ở đây. Liệu tôi có thể góp ý với các bạn một điều không?
Xin bà hãy vui lòng cho biết.
Hà Nội vốn có vẻ đẹp rất văn hóa, nhưng tôi thấy mỗi ngày ở đây càng mất dần đi bởi những khu nhà cao tầng ngày mọc thêm ra, những dòng xe máy tấp nập các ngã đường. Cần phải hạn chế những thứ đó vì nó làm hỏng không gian, gây ô nhiễm môi trường.
Xin cảm ơn bà.
Hoàng Hương – Du lịch – Tổng cục du lịch- Bộ văn hóa – Thông tin- Du lịch – Hà Nội – Số 50- Năm 2001